Spis treści

Zapytanie o cenę nr 06/REK/2022

Zapytanie o cenę dotyczy zakupu i użytkowania oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do bazy zawierającej zaktualizowany, ujednolicony format sprawozdań finansowych dla wszystkich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie udostępnionych w systemie on-line przez okres 12 miesięcy w związku z przyznaniem Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udział w procesie kształcenia w zakresie określonym w art. 365 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.)

Termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego: do 8 grudnia 2022 r. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan z podpisem) na załączonym do zapytania ofertowego formularzu oferty. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: anna.malinowska@wsb.poznan.pl z dopiskiem: dot. zapytania ofertowego nr 06/REK/2022

zapytanie_o_cene_06_rek_2022_notoria.docMetryczka pliku

wzor_oferty_06_rek_2022.docxMetryczka pliku


Zapytanie o cenę nr 05/REK/2022

Zapytanie o cenę dotyczy zakupu i użytkowania oprogramowania umożliwiającego zdalny dostęp do elektronicznych wersji publikacji Wydawnictwa Taylor & Francis Group w ramach kolekcji SSH Library 2023 udostępnionych w systemie on-line przez okres 6 miesięcy w związku z przyznaniem Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udział w procesie kształcenia w zakresie określonym w art. 365 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.)

Termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego: do 9 grudnia 2022 r. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan z podpisem) na załączonym do zapytania ofertowego formularzu oferty. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: anna.malinowska@wsb.poznan.pl z dopiskiem: dot. zapytania ofertowego nr 05/REK/2022

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

zapytanie_o_cene_05_rek_2022_polroczne.docMetryczka pliku

wzor_oferty_05_rek_2022_polrocznej.docxMetryczka pliku


Zapytanie o cenę nr 04/REK/2022

Zapytanie o cenę dotyczy zdalnego dostępu dla nielimitowanej liczby jednoczesnych użytkowników do Systemu Informacji Prawnej Lex Akademia wraz z modułami: Informator Prawno-Gospodarczy, Czasopisma On-line, Monografie, Komentarze oraz do bazy podręczników online LEXOTEKA przez okres 12 miesięcy w związku z przyznaniem Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udział w procesie kształcenia w zakresie określonym w art. 365 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.)

Termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego: do 7 grudnia 2022 r. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan z podpisem) na załączonym do zapytania ofertowego formularzu oferty. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: anna.malinowska@wsb.poznan.pl z dopiskiem: dot. zapytania ofertowego nr 04/REK/2022

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

zapytanie_o_cene_04_rek_2022_system_prawny_2.docMetryczka pliku

wzor_oferty_04_rek_2022.docxMetryczka pliku


Zapytanie o cenę nr 03/REK/2022

Zapytanie o cenę dotyczy zakupu i użytkowania oprogramowania umożliwiającego autoryzowany dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przez okres 12 miesięcy w związku z przyznaniem Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udział w procesie kształcenia w zakresie określonym w art. 365 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.)

Termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego: do 7 grudnia 2022 r. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan z podpisem) na załączonym do zapytania ofertowego formularzu oferty. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: anna.malinowska@wsb.poznan.pl z dopiskiem: dot. zapytania ofertowego nr 03/REK/2022

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

zapytanie_o_cene_03_rek_2022_system_zdalnego_dostepu.docMetryczka pliku

wzor_oferty_03_rek_2022.docxMetryczka pliku


Zapytanie o cenę nr 02/REK/2022

Zapytanie o cenę dotyczy zdalnego dostępu dla nieograniczonej liczby równoległych użytkowników do Systemu Informacji Prawnej Legalis oraz 250 równoległych dostępów do Legalis Administracja przez okres 12 miesięcy w związku z przyznaniem Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udział w procesie kształcenia w zakresie określonym w art. 365 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.)

Termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego: do 7 grudnia 2022 r. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan z podpisem) na załączonym do zapytania ofertowego formularzu oferty. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: anna.malinowska@wsb.poznan.pl z dopiskiem: dot. zapytania ofertowego nr 02/REK/2022

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

zapytanie_o_cene_02_rek_2022_system_prawny.docMetryczka pliku

wzor_oferty_02_rek_2022.docxMetryczka pliku


Zapytanie o cenę nr 01/REK/2022

Zapytanie o cenę dotyczy użytkowania elektronicznych wersji publikacji udostępnionych w systemie on-line w związku z przyznaniem Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udział w procesie kształcenia w zakresie określonym w art. 365 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 ze zm.)

Termin dostarczenia oferty do siedziby Zamawiającego: do 7 grudnia 2022 r. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (skan z podpisem) na załączonym do zapytania ofertowego formularzu oferty. Ofertę należy przesłać na adres e-mail: anna.malinowska@wsb.poznan.pl z dopiskiem: dot. zapytania ofertowego nr 01/REK/2022

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

zapytanie_o_cene_01_rek_2022_multiwyszukiwarka_biblioteczna.docMetryczka pliku

wzor_oferty_01_rek_2022.docxMetryczka pliku


Zapytanie ofertowe na realizację usługi dla Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania i implementacji procesu dydaktycznego w postaci materiałów e-learningowych do 4 kursów w formie e-learningowej, w języku angielskim, w wymiarze 50h (3x 16godz i 1 x 2 godz realizowanych przez osoby dorosłe, do wykorzystania w formule online. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe gwarancją sukcesu twojej kariery (nr umowy BPI/SPI/2021/1/00028/U/00001) finansowanego przez NAWA

Data publikacji: . 08.11.2022

Termin składania ofert: do dnia 18.11-2022 do godz. 8:00

Miejsce i sposób składania ofert:

Oferta w formie elektronicznej może być złożona: 1.za pomocą Bazy Konkurencyjności- ogłoszenie nr 2022-29086-133486 2.na adres danuta.krysinska@wsb.poznan.pl lub w formie pisemnej na adres: Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu; ul. Powstańców Wielkopolskich 5; 61-895 Poznań, Biuro Podawczo – Odbiorcze

Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 18.11.2022 r. do godziny 8:00 Oferta może zostać złożona za pośrednictwem: Bazy Konkurencyjności, poczty elektronicznej, poczty w formie przesyłki rejestrowanej, kurierem, lub osobiście. 4. Decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego. 5. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie są zwracane do Oferenta. 6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Załączniki do oferty: Następujące załączniki do oferty są dostępne w Bazie Konkurencyjności- nr ogłoszenia 2022-29086-133486 :

- Zapytanie ofertowe

- Formularz oferty

- Oświadczenie

- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

- Oświadczenie o braku powiązań z Federacją Rosyjską

- Wykaz usług

- Wzór umowy

WSB w Poznaniu informuje, że do realizacji została wybrana oferta złożona przez Fundację Instytut Analiz Społecznych Quantum, Ul. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, NIP: 9721275080, REGON: 367449916, KRS: 000067803


Zapytanie ofertowe na realizację usługi dla Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie treści do przedmiotów i przeprowadzenia procesu dydaktycznego w języku angielskim formule e-learning oraz tradycyjnych zajęć stacjonarnych (z możliwością prowadzenia synchronicznego on-line)

Przedmioty: 1.TYTUŁ: Technologia w życiu (Technology in life) 2.TYTUŁ: Podstawy Cyberbezpieczeństwa – techniczne i psychologiczne. Wykorzystanie technologii bezpieczeństwa informatycznego (Cyber Security Fundamentals – technical and psychological. Application of information security technologies) 3.TYTUŁ: Analiza i wnioskowanie z danych, w tym Big Data oraz zaawansowane operowanie na danych w excelu (Analysis and data conclusions, including Big Data and advanced data operation in excel) 4.TYTUŁ: Welcome to Poland (Polska- kultura oraz kraj możliwości edukacyjnych)

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Kompetencje cyfrowe gwarancją sukcesu twojej kariery (nr umowy BPI/SPI/2021/1/00028/U/00001) finansowanego przez NAWA

Data publikacji: . 14.10.2022

Termin składania ofert: do dnia 24.10.2022 do godz.10:00

Miejsce i sposób składania ofert: Oferta w formie elektronicznej może być złożona: 1.za pomocą Bazy Konkurencyjności- ogłoszenie nr 2022-29086-130576 2.na adres danuta.krysinska@wsb.poznan.pl

lub w formie pisemnej na adres: Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu; ul. Powstańców Wielkopolskich 5; 61-895 Poznań, Biuro Podawczo – Odbiorcze

Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 18.11.2022 r. do godziny 8:00 Oferta może zostać złożona za pośrednictwem: Bazy Konkurencyjności, poczty elektronicznej, poczty w formie przesyłki rejestrowanej, kurierem, lub osobiście. 4. Decyduje data wpłynięcia do Zamawiającego. 5. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie są zwracane do Oferenta. 6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Załączniki do oferty: Następujące załączniki do oferty są dostępne w Bazie Konkurencyjności- nr ogłoszenia 2022-29086-130576:

- Zapytanie ofertowe

- Formularz oferty

- Oświadczenie

- Oświadczenie 2

- Specyfikacja

- Kryteria oceny

- Harmonogram wykonania dzieła

- Zakres dzieła

- Wzór umowy

WSB w Poznaniu informuje, że do realizacji zostały wybrane następujące oferty: p. Kami Paczek- kurs „Welcome to Poland (Polska- kultura oraz kraj możliwości edukacyjnych)”; PC Consult Radosław Gnat- kurs “Podstawy Cyberbezpieczeństwa – techniczne i psychologiczne. Wykorzystanie technologii bezpieczeństwa informatycznego (Cyber Security Fundamentals – technical and psychological. Application of information security technologies)” oraz p. Tomasz Szubert- kurs „Analiza i wnioskowanie z danych, w tym Big Data oraz zaawansowane operowanie na danych w excelu (Analysis and data conclusions, including Big Data and advanced data operation in excel)”


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi korekty językowej (proof reading) w języku angielskim dla WSB w Poznaniu w ramach projektu: „KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI kluczem do twojej kariery” (PPI/SPI/2020/1/00073/U/00001 finansowanego ze środków NAWA

Ofertę należy wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: danuta.krysinska@wsb.poznan.pl lub/i złożyć w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu; ul. Powstańców Wielkopolskich 5; 61-895 Poznań, Biuro Podawczo – Odbiorcze za pośrednictwem poczty w formie przesyłki rejestrowanej, kurierem, lub osobiście.

spinaker_informacje_o_ogloszeniu_proof_reading-3.docxMetryczka pliku

zalacznik_nr_1__formularz_oferty_spinaker-2.docxMetryczka pliku
zalacznik_nr_2__oswiadczenie_wykonawcy_atrak_poprawiony_2.docxMetryczka pliku

WSB w Poznaniu informuje, że w wyniku przeprowadzonej oceny do realizacji została wybrana oferta złożona przez Groy Translation Sp. z o.o., ul. 1 Maja 9, 40-224 Katowice


W związku z pytaniami kierowanymi do Zleceniodawcy- WSB w Poznaniu- informujemy, że zostały dokonane aktualizacje dotyczące załącznika „Zapytanie ofertowe” oraz załącznika „Wykaz usług”.

spinaker__aktualizacja_zapytanie_ofertowe_05.01.2022.docxMetryczka pliku

spinakera_aktualizacja_-wykaz_uslug_05.01.2022.docxMetryczka pliku

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: Zaprojektowanie i implementacja procesu dydaktycznego w postaci kontentów e-learningowych do 6 kursów w formie e-learningowej, w języku angielskim, w wymiarze 162h, realizowanych przez osoby dorosłe, do wykorzystania w formule online w ramach projektu „KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI kluczem do Twojej kariery (PPI/SPI/2020/1/00073/U/00001)” finansowanego przez NAWA

1. Oferta w formie elektronicznej musi być złożona na adres danuta.krysinska@wsb.poznan.pl lub w formie pisemnej na adres: Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu; ul. Powstańców Wielkopolskich 5; 61-895 Poznań, Biuro Podawczo – Odbiorcze

2. Termin złożenia oferty: Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 12.01.2022 r. do godziny 10.00

3. Oferta może zostać złożona za pośrednictwem: poczty elektronicznej, poczty w formie przesyłki rejestrowanej, kurierem, lub osobiście.

spinaker_bip_informacje_o_ogloszeniu_22.12.2021.docxMetryczka pliku

oswiadczenie_o_braku_powiazan.docxMetryczka pliku
spinaker_formularz_oferty_22.12.2021.docxMetryczka pliku
spinaker_oswiadczenia_22.12.2021-2.docxMetryczka pliku
spinaker_wykaz_uslug_22.12.2021.docxMetryczka pliku
spinaker_wzor_umowy_22.12.2021.docxMetryczka pliku
spinaker_zapytanie_ofertowe_22.12.2021.docxMetryczka pliku

WSB w Poznaniu informuję, że w wyniku przeprowadzonej oceny do realizacji została wybrana oferta złożona przez Fundację Instytut Analiz Społecznych Quantum, ul. św.Marcin 29/8, 61-806 Poznań


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: Przygotowanie treści do przedmiotów i przeprowadzenie procesu dydaktycznego w języku angielskim w formule e-learning oraz tradycyjnych zajęć stacjonarnych (z możliwością prowadzenia synchronicznego online)„ w ramach projektu pn. „KOMPETENCJE PRZYSZŁOŚCI kluczem do twojej kariery (numer umowy PPI/SPI/2020/1/00073/U/00001).

Ofertę należy złożyć w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu; ul. Powstańców Wielkopolskich 5; 61-895 Poznań, Biuro Podawczo – Odbiorcze za pośrednictwem poczty w formie przesyłki rejestrowanej, kurierem, lub osobiście, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: danuta.krysinska@wsb.poznan.pl.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 15.11.2021 r. do godziny 12:00

formularz_oferty_4.11.docxMetryczka pliku

harmonogram_wykonania_dziela_4.11.docxMetryczka pliku
kryteria_oceny_4.11.docxMetryczka pliku
oswiadczenie_4.11.docxMetryczka pliku
specyfikacja_4.11.docxMetryczka pliku
wzor_umowy_4.11.docxMetryczka pliku
zakres_dziela_4.11.docxMetryczka pliku

WSB w Poznaniu informuje, że w wyniku przeprowadzonej oceny zostały wybrane do realizacji oferty złożone przez następujące osoby: p. Agnieszka Piekarzewska kurs „„Team Work Efficiency and Project Team Management (Skuteczna praca w zespole, zarządzanie zespołem projektowym)”, p. Joanna Oleśków- Szłapka kurs „Self- organization and Project Management (organizacja pracy własnej i zarządzanie projektami)” p. Emilia Szulc kurs „Welcome to Poland (Polska- kultura oraz kraj możliwości edukacyjnych)”, p. Joanna Ziomek kurs „Creativity and Entrepreneurial Mindsets (Kreatywność i przedsiębiorczość)” p. Marcin Żółtak kursy: 1. „Communication, Multicultural and Managerial Competencies (Kompetencje menadżerskie, komunikacja i negocjacje multikulturowe) oraz 2. „Persuasion, Conflict Resolution and Decision-Making (Podejmowanie decyzji, sztuka perswazji, rozwiązywanie konfliktów)”


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: Przygotowanie do tłumaczenia na język angielski i implementacja w języku angielskim na platformie zdalnego nauczania- Moodle, procesu dydaktycznego w postaci kontentów e-learningowych do 7 kursów do przedmiotu Metodyka Pracy Projektowej, realizowanych przez osoby dorosłe, do wykorzystania w formule online, w ramach projektu: „Welcome to Poland – WSB w Poznaniu – atrakcyjne miejsca pracy dla zagranicznej kadry akademickiej” (numer umowy PPI/WTP/2019/1/00044/U/00001).

Ofertę należy złożyć w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu; ul. Powstańców Wielkopolskich 5; 61-895 Poznań, Biuro Podawczo – Odbiorcze za pośrednictwem poczty w formie przesyłki rejestrowanej, kurierem, lub osobiście, oraz dodatkowo za pomocą poczty elektronicznej na adres: dominika.dratwinska@wsb.poznan.pl.

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 12.07.2021 r. do godziny 08:30

trzecie_ogloszenie_mpp_informacja_o_ogloszeniu.docxMetryczka pliku

trzecie_ogloszenie_mpp_formularz_oferty_data.docxMetryczka pliku
trzecie_ogloszenie_mpp_oswiadczenia.docxMetryczka pliku
trzecie_ogloszenie_mpp_wykaz_uslug.docxMetryczka pliku
trzecie_ogloszenie_mpp_wzor_umowy.docxMetryczka pliku
trzecie_ogloszenie_mpp_zapytanie_ofertowe.docxMetryczka pliku
trzecie_ogloszenie_mpp_zalacznik_nr_2__oswiadczenie_wykonawcywtwsb.docxMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na: wynajem pomieszczeń na prowadzenie bufetu studenckiego znajdującym się w Szczecinie przy ulicy Śniadeckich 3 w Szczecnie.

Przedmiotem przetargu są pomieszczenia na prowadzenie bufetu studenckiego o łącznej powierzchni 12,43 m2. Ofertę prosimy dostarczyć do dnia: 01 lipca 2021 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie, do Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin pokój 100 z dopiskiem na kopercie: „Oferta –bufet” lub w formie mailowej z wszystkimi wymaganymi załącznikami na adres: kancelaria@wsb.szczecin.pl

ogloszenie_2021_06_17.docxMetryczka pliku

zalacznik_nr_1_-_regulamin_przetargu_2021_06_17.pdfMetryczka pliku
zalacznik_nr_2_-_szczegolny_opis_zamowienia_2021_06_17.pdfMetryczka pliku
zalacznik_nr_3_-_formularz_ofertowy_2021_06_17.docxMetryczka pliku
zalacznik_nr_4_-_zestwienie_menu_2021_06_17.docxMetryczka pliku
zalacznik_nr_5-_wzor_umowy_najmu_2021_06_17.pdfMetryczka pliku
zalacznik_nr_6_-rzut_i_pietra_2021_06_17.pdfMetryczka pliku
zalacznik_nr_7-_uklad_bufetu_2021_06_17.pdfMetryczka pliku
zalacznik_nr_8_-czesc_bufetu_do_wykonania_2021_06_17.pdfMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na: na wykonywanie usług związanych z transportem mebli, wyposażenia, itp. na rzecz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecnie z al. Wojska Polskiego 128 w Szczecnie na ul. Śniadeckich 3 w Szczecnie.

Ofertę prosimy dostarczyć do dnia: 18 czerwca 2021 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie, do Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin pokój 100 z dopiskiem na kopercie: „Oferta –przeprowadzka” lub w formie mailowej z wszystkimi wymaganymi załącznikami na adres: kancelaria@wsb.szczecin.pl

ogloszenie_08_06_2021.docxMetryczka pliku

zalacznik_nr_1_-_szczegolny_opis_zamowienia.pdfMetryczka pliku
zalacznik_nr_2_-_formularz_oferty.docMetryczka pliku
zalacznik_nr_3_-wzor_umowy.pdfMetryczka pliku
zalacznik_nr_4_-oswiadczenie_o_zachowaniu_tajemnicy.pdfMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie zaprasza do złożenia oferty na: kompleksową usługę sprzątania i utrzymania w czystości obiektów, terenu wokół budynków wraz z obsługą szatni/portierni w budynku WSB w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie ul. Śniadeckich 3/Czackiego 3a, Szczecin.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym podział na zadania, ogólna ilość powierzchni, czas wykonywania usług w raz z podziałem na zakresy (tygodniowy, miesięczny lub roczny) określony został w załączniku Nr 2.

Ofertę prosimy dostarczyć do dnia: 18 czerwca 2021 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie, do Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin pokój 100 z dopiskiem na kopercie: „Oferta – usługi czystości ul. Śniadeckich 3, Szczecin” lub w formie mailowej z wszystkimi wymaganymi załącznikami na adres: kancelaria@wsb.szczecin.pl

UWAGA zmieniono kryterium wagi przy wyborze oferenta - Załącznik nr 1- Uaktualniony Regulamin przetargu.

pytania_i_odpowiedzi_mw.docxMetryczka pliku

zalacznik_nr_1_-_uaktualniony_regulamin_przetargu.docxMetryczka pliku

ogloszenie_02_06_2021.docxMetryczka pliku

zalacznik_nr_1_-_regulamin_przetargu.pdfMetryczka pliku
zalacznik_nr_2_-_szczegolny_opis_zamowienia.pdfMetryczka pliku
zalacznik_nr_3_-_formularz_ofertowo_cenowy.docxMetryczka pliku
zalacznik_nr_4-_wzor_umowy.pdfMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: Przygotowanie do tłumaczenia na język angielski i implementacja w języku angielskim na platformie zdalnego nauczania- Moodle, procesu dydaktycznego w postaci kontentów e-learningowych do 7 kursów do przedmiotu Metodyka Pracy Projektowej, realizowanych przez osoby dorosłe, do wykorzystania w formule online, w ramach projektu: „Welcome to Poland – WSB w Poznaniu – atrakcyjne miejsca pracy dla zagranicznej kadry akademickiej” (numer umowy PPI/WTP/2019/1/00044/U/00001)Implementacja procesu dydaktycznego rozumiana jest jako przygotowanie i wdrożenie odpowiednich metod dydaktycznych i metod ewaluacji do założonych celów kształcenia na poziomie umiejętności i postaw w trybie online. W przedmiocie zamówienia nie przewiduje się formy pasywnej metod dydaktycznych, dostarczającej wiedzę poza wyjątkami zawartymi w procesie dydaktycznym służącym rozwoju umiejętności i postaw. Najważniejszą intencją Zamawiającego jest zapewnienie procesem dydaktycznym wsparcia dla osób uczących się w zakresie rozwoju umiejętności intelektualnych wyższego rzędu (od aplikowalności wiedzy wzwyż), do analizy i rozwiązywania istniejących i nowych problemów danej dziedziny przedmiotu.

Data publikacji ogłoszenia: 26-04-2021 r.

Termin składania ofert: 04-05-2021 r. do godziny 08:00

drugie_ogloszenie_mpp_formularz_oferty_data.docxMetryczka pliku

drugie_ogloszenie_mpp_informacja_o_ogloszeniu.docxMetryczka pliku
drugie_ogloszenie_mpp_oswiadczenia.docxMetryczka pliku
drugie_ogloszenie_mpp_wykaz_uslug.docxMetryczka pliku
drugie_ogloszenie_mpp_wzor_umowy.docxMetryczka pliku
drugie_ogloszenie_mpp_zapytanie_ofertowe.docxMetryczka pliku
drugie_ogloszenie_mpp_zalacznik_nr_2__oswiadczenie_wykonawcywtwsb.docxMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: Przygotowanie do tłumaczenia na język angielski i implementacja w języku angielskim na platformie zdalnego nauczania- Moodle, procesu dydaktycznego w postaci kontentów e-learningowych do 7 kursów do przedmiotu Metodyka Pracy Projektowej, realizowanych przez osoby dorosłe, do wykorzystania w formule online, w ramach projektu: „Welcome to Poland – WSB w Poznaniu – atrakcyjne miejsca pracy dla zagranicznej kadry akademickiej” (numer umowy PPI/WTP/2019/1/00044/U/00001)Implementacja procesu dydaktycznego rozumiana jest jako przygotowanie i wdrożenie odpowiednich metod dydaktycznych i metod ewaluacji do założonych celów kształcenia na poziomie umiejętności i postaw w trybie online. W przedmiocie zamówienia nie przewiduje się formy pasywnej metod dydaktycznych, dostarczającej wiedzę poza wyjątkami zawartymi w procesie dydaktycznym służącym rozwoju umiejętności i postaw. Najważniejszą intencją Zamawiającego jest zapewnienie procesem dydaktycznym wsparcia dla osób uczących się w zakresie rozwoju umiejętności intelektualnych wyższego rzędu (od aplikowalności wiedzy wzwyż), do analizy i rozwiązywania istniejących i nowych problemów danej dziedziny przedmiotu.

Data publikacji ogłoszenia: 14-04-2021 r.

Termin składania ofert: 26-04-2021 r. do godziny 08:00

Uprzejmie informujemy, że na ogłoszenie z dnia 14 kwietnia 2021 r., nie została złożona żadna oferta.

Zmianie uległy następujące załączniki zw na zmianę terminu składania ofert:

mpp_informacja_o_ogloszeniu_zmiana.docxMetryczka pliku

oraz mpp_zapytanie_ofertowe_zmiana.docxMetryczka pliku

mpp_informacja_o_ogloszeniu.docxMetryczka pliku

mpp_formularz_oferty_data.docxMetryczka pliku
mpp_oswiadczenia.docxMetryczka pliku
mpp_wykaz_uslug.docxMetryczka pliku
mpp_wzor_umowy.docxMetryczka pliku
mpp_zapytanie_ofertowe.docxMetryczka pliku
mpp_zalacznik_nr_2__oswiadczenie_wykonawcywtwsb.docxMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie, dostawę wraz z montażem mebli do pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Śniadeckich 3 w Szczecnie.

Data publikacji ogłoszenia: 09 kwietnia 2021 r.

Ofertę prosimy dostarczyć do dnia: 26 kwietnia 2021 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie, do Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny w Szczecinie, przy al. Wojska Polskiego 128, 70-491 Szczecin pokój 100 z dopiskiem na kopercie: „Oferta –meble biurowe ul. Śniadeckich 3, Szczecin” lub w formie mailowej z wszystkimi wymaganymi załącznikami na adres: kancelaria@wsb.szczecin.pl. Ofertę można również pozostawić w skrzynce wrzutowej WSB, znajdującej się na parterze budynku przy al. Wojska Polskiego 128 w Szczecinie koło windy.

pytania_i_odpowiedzi.docxMetryczka pliku

ogloszenie_-_meble_biurowe.docxMetryczka pliku

zalacznik_nr_1_-_opis_przedmiotu_zamowienia.docxMetryczka pliku
zalacznik_nr_2_-_szczegolowy_opis_zamowienia.odtMetryczka pliku
zalacznik_nr_3-_formularz_ofertowo-cenowy.docxMetryczka pliku
zalacznik_nr_4_-_wzor_umowy.docMetryczka pliku
zalacznik_nr_5-_rzut_biur_wraz_z_wrysowanymi_pogladowo_meblami.pdfMetryczka pliku
zalacznik_nr_6_-rzut_szatni_z_przykladowo_wrysowanymi_wieszakami.pdfMetryczka pliku
zalacznik_nr_7-_rzut_sali_konferencyjnej.pngMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytanie o cenę w zakresie dostawy i montażu dwóch wzmacniaczy pętli indukcyjnej oraz dwóch systemów bezprzewodowych prezenterskich w 2 salach dydaktycznych w budynku Wydziału Ekonomicznego w Szczecinie WSB w Poznaniu przy ul. Śniadeckich 3 w Szczecinie.

Data publikacji ogłoszenia: 18.12.2020 r.

Termin składania ofert: do 23.12.2020 r. do godziny 10.00

opis_zamowienia.docxMetryczka pliku

formularz_oferty.docxMetryczka pliku

zalacznik_nr_1_-wzor_umowy.docMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i teletechnicznych oraz dostawę wraz z montażem mebli do sali hybrydowej w budynku „BR” znajdującym się w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2a.

Data publikacji ogłoszenia: 08-07-2020

Termin składania ofert: 15-07-2020

zal_nr_1_opis_zamowienia_hybryda_105_br.docxMetryczka pliku

zalacznik_nr_2_hybryda_szczegolowy_zakres_prac-_sale_komputerowe_-_ogolnobudowlany_elektr_meble.odtMetryczka pliku
zalacznik_a_do_zal._nr_2_hybryda.jpgMetryczka pliku
zalacznik_b_do_zal._nr_2_hybryda.jpgMetryczka pliku
zal_nr_3_formularz_ofertowy_hybryda_105_br.docxMetryczka pliku
zal_4a_wzor_umowy_roboty_hybryda_105_br.docMetryczka pliku
zal_nr_4b_wzor_umowy_meble_hybryda_105br.docMetryczka pliku

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac ogólnobudowlanych polegających na realizacji I Etapu budowy zmiany sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną znajdującym się w Szczecinie przy ulicy Czackiego 3 w zakresie ujętym w załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót (przedmiar robót należy traktować pomocniczo).

Data publikacji ogłoszenia: 02-07-2020

Termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Kancelarii Zamawiającego przy al. Wojska Polskiego 128 w Szczecinie, pok. Nr 100 do dnia 05 sierpnia 2020 r. do godz. 15:00

wsb_uzgodnienie_rzeczoznawcow.zipMetryczka pliku

zmiana_opisu_zamowienia_oferty_29-07-2020.docxMetryczka pliku
pytania_i_odpowiedzi_czesc_v.zipMetryczka pliku
pytania_i_odpowiedzi_czesc_iv.zipMetryczka pliku
pytania_i_odpowiedzi_czesc_iii.zipMetryczka pliku
pytania_i_odpwiedzi_czesc_ii.zipMetryczka pliku
pytania_i_odpowiedzi.zipMetryczka pliku
zmiana_opisu_zamowienia_oferty_23-07-2020.pdfMetryczka pliku
zmiana_opisu_zamowienia_oferty_13-07-2020.docxMetryczka pliku
ogloszenie.docxMetryczka pliku
zalacznik_nr_1_-_opis_zamowienia.docxMetryczka pliku
zalacznik_nr_2_-_dokumentacja_projektowa.zipMetryczka pliku
zalacznik_nr_3_-_wzor_umowy.docMetryczka pliku
zalacznik_nr_4_-_przedmiary_etap_i.zipMetryczka pliku
zalacznik_nr_5_-_przedmiary_etap_ii.zipMetryczka pliku
zalacznik_nr_6_-_tabela_elementow_rozliczeniowych.zipMetryczka pliku
zalacznik_nr_7_-_wylaczenia_poszczegolnych_prac_budowlanych-1.docxMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu informuje, że na podstawie zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia” unieważnia postepowanie na przeprowadzenie kursów językowych z języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych trzech wydziałów WSB w Poznaniu na platformie on-line. Unieważnienie wynika z błędów po stronie Zamawiającego dotyczących wewnętrznych procedur.

Data publikacji unieważnionego ogłoszenia: 01-06-2020

Termin składania ofert w unieważnionym ogłoszeniu: 09-06-2020

Numer unieważnionego ogłoszenia: 2/ATRAK/2020

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: zorganizowanie kursu jeżyka angielskiego na platformie on-line dla pracowników dydaktycznych WSB w Poznaniu

Termin składania ofert: 09-06-2020

informacja_o_ogloszeniu__atrak.docxMetryczka pliku

zalacznik_nr_1_formularz_oferty_atrak_kurs_ang.docxMetryczka pliku
zalacznik_nr_2__oswiadczenie_wykonawcy_wsb_atrak.docxMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: przeprowadzenie tłumaczeń z języka polskiego na język angielski dla WSB w Poznaniu

Termin składania ofert: 12-05-2020

atrak_informacje_o_ogloszeniu_1atrak2020.docxMetryczka pliku

zalacznik_nr_1__formularz_oferty_atrak.docxMetryczka pliku
zalacznik_nr_2__oswiadczenie_wykonawcy_atrak_poprawiony.docxMetryczka pliku

informacja-o-wyborze-wykonawcy_1_atrak_2020.docxMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: przeprowadzenie indywidualnych konsultacji językowych z języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych trzech wydziałów WSB w Poznaniu

Termin składania ofert: 06-05-2020

informacja_o_ogloszeniu__nowe_konsultacje_wtwsb.docxMetryczka pliku

zalacznik_nr_1__nowy_formularz_oferty_wtwsb_konsultacje_ang.docxMetryczka pliku
zalacznik_nr_2__nowy_oswiadczenie_wykonawcywtwsb.docxMetryczka pliku

Informacja o wyborze wykonawców zamówienia dot.przeprowadzenia indywidualnych konsultacji językowych z języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych 3 Wydziałów WSB w Poznaniu.

info_wybor_konsultacje.docxMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: przeprowadzenie kursów językowych z języka angielskiego dla pracowników trzech wydziałów WSB w Poznaniu

WSB W Poznaniu informuje, że na podstawie zapisu z ogłoszenia „zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu składania ofert” oraz w odpowiedzi na zadawane pytania została doprecyzowana treść ogłoszenia oraz załączników. Ponadto, ze względu na panującą sytuację epidemiczną odstąpiono od obowiązku przesyłania wersji papierowej. Wykonawca, który złożył ofertę przed dniem 23 kwietnia 2020 r. może złożyć ją ponownie wraz z informacją, że dokumenty przesłane przed 23 kwietnia 2020 r. (należy wpisać datę wysłania dokumentów oraz adres e-mail, z którego zostały wysłane) zostają przez niego anulowane , a ostateczną ofertę stanowi dokument wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami wysłany w terminie 23 kwietnia 2020 r. do dnia 27 kwietnia 2020 r. do godz. 9:00

informacja_o_ogloszeniu__kurs_ang_1_1_uaktualniony.docxMetryczka pliku

zalacznik_nr_1.1__uaktualniony_formularz_oferty_wtwsb_kurs_ang.docxMetryczka pliku
zalacznik_nr_2_2__oswiadczenie_wykonawcywtwsb.docxMetryczka pliku

Informacja o wyborze wykonawcy projektu dot. przeprowadzenie kursów językowych z języka angielskiego dla pracowników trzech wydziałów WSB w Poznaniu

informacja-o-wyborze-wykonawcy_angielski_kurs.docxMetryczka pliku

informacja-o-wyborze-wykonawcy_angielski_platforma.docxMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: przeprowadzenie kursów językowych z języka rosyjskiego dla pracowników trzech wydziałów WSB w Poznaniu

WSB W Poznaniu informuje, że na podstawie zapisu z ogłoszenia „zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu składania ofert” oraz w odpowiedzi na zadawane pytania została doprecyzowana treść ogłoszenia oraz załączników. Ponadto, ze względu na panującą sytuację epidemiczną odstąpiono od obowiązku przesyłania wersji papierowej. Wykonawca, który złożył ofertę przed dniem 23 kwietnia 2020 r. może złożyć ją ponownie wraz z informacją, że dokumenty przesłane przed 23 kwietnia 2020 r. (należy wpisać datę wysłania dokumentów oraz adres e-mail, z którego zostały wysłane) zostają przez niego anulowane , a ostateczną ofertę stanowi dokument wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami wysłany w terminie 23 kwietnia 2020 r. do dnia 27 kwietnia 2020 r. do godz. 9:00

informacja_o_ogloszeniu__uaktualniony_kurs_ros_ost.docxMetryczka pliku

zalacznik_nr_1_uaktualniony_formularz_oferty_wtwsb_kurs_ros.docxMetryczka pliku
zalacznik_nr_2_3__oswiadczenie_wykonawcywtwsb.docxMetryczka pliku

Informacja o wyborze wykonawcy projektu dot. przeprowadzenie kursów językowych z języka rosyjskiego dla pracowników trzech wydziałów WSB w Poznaniu

informacja_o_wyborze_wykonawcy_rosyjski.docxMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu informuje, że na podstawie zapisu: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia” unieważnia postępowanie na przeprowadzenie indywidualnych konsultacji językowych z języka angielskiego dla pracowników trzech wydziałów WSB w Poznaniu. Data publikacji unieważnionego ogłoszenia 17-04-2020 Termin składania ofert w unieważnionym ogłoszeniu 27-04-2020 Numer unieważnionego ogłoszenia 1/WtWSB/2020 Tytuł projektu Welcome to WSB - rozwój zdolności instytucjonalnej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu do obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej z zagranicy”

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: przeprowadzenie indywidualnych konsultacji językowych z języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych trzech wydziałów WSB w Poznaniu

WSB W Poznaniu informuje, że na podstawie zapisu z ogłoszenia „zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania do upływu składania ofert” oraz w odpowiedzi na zadawane pytania została doprecyzowana treść ogłoszenia oraz załączników. Ponadto, ze względu na panującą sytuację epidemiczną odstąpiono od obowiązku przesyłania wersji papierowej. Wykonawca, który złożył ofertę przed dniem 23 kwietnia 2020 r. może złożyć ją ponownie wraz z informacją, że dokumenty przesłane przed 23 kwietnia 2020 r. (należy wpisać datę wysłania dokumentów oraz adres e-mail, z którego zostały wysłane) zostają przez niego anulowane , a ostateczną ofertę stanowi dokument wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami wysłany w terminie 23 kwietnia 2020 r. do dnia 27 kwietnia 2020 r. do godz. 9:00

informacja_o_ogloszeniu__uaktualnione_konsultacje_ost_1.docxMetryczka pliku

zalacznik_nr_1__uaktualniony_formularz_oferty_wtwsb_konsultacje_ang_1.docxMetryczka pliku
zalacznik_nr_2_1__oswiadczenie_wykonawcywtwsb.docxMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: dostawę wraz z montażem mebli laboratoryjnych do 2 sal – laboratoriów inżynierskich w budynku PW przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1 w Poznaniu.

Ofertę prosimy dostarczyć do dnia: 8 maja 2020 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie, do Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 5/7 pokój 201 z dopiskiem na kopercie: „Oferta –meble do 2 laboratoriów w PW” lub w formie mailowej z wszystkimi wymaganymi załącznikami na adres: kancelaria@wsb.poznan.pl

zal_nr_1_opis_zamowienia_meble_laboratoria_pw.docxMetryczka pliku

zal_nr_2_szczegolowy_opis_zamowienia_meble_laboratoria_pw.odtMetryczka pliku
zal_nr_2a_projekt_laboratorium_istniejacego_ze_specyfikacja_mebli_do_odwzorwania.pdfMetryczka pliku
zal_nr_3_formularz_ofertowy_laboratoria_pw_1.docxMetryczka pliku
zal_nr_4_wzor_umowy_meble_laboratoria_pw_1.docMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i teletechnicznych oraz usług dodatkowych w budynku „PW” znajdującym się w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

Ofertę prosimy dostarczyć do dnia: 8 maja 2020 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie, do Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 5/7 pokój 201 z dopiskiem na kopercie: „Oferta – 2 laboratoria PW” lub w formie mailowej z wszystkimi wymaganymi załącznikami na adres: kancelaria@wsb.poznan.pl

zal_nr_1_opis_zamowienia_laboratoria_pw.docxMetryczka pliku

zal_2_opis_zamowienia_laboratoria_pw_prace.odtMetryczka pliku
zal_nr_3_formularz_ofertowy_laboratoria_pw.docxMetryczka pliku
zal_4_wzor_umowy_laboratoria_pw.docMetryczka pliku
zal_nr_2c_2d_2e_lab_pw_przedmiar_prac.docxMetryczka pliku
zal_nr_2a_lab_pw_prace_towaroznawstwo.pdfMetryczka pliku
zal_nr_2b_lab_pw_prace_ergonomia.pdfMetryczka pliku
fot._lab_pw_1.jpgMetryczka pliku
fot._lab_pw_2.jpgMetryczka pliku
fot._lab_pw_3.jpgMetryczka pliku
fot._lab_pw_4.jpgMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: dostawę wraz z montażem stolików komputerowych do sal komputerowych o numerach 202 i 207 w budynku BR przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2a w Poznaniu.

Ofertę prosimy dostarczyć do dnia: 8 maja 2020 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie, do Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 5/7 pokój 201 z dopiskiem na kopercie: „Oferta –meble do sal BR– 2 komputerowe” lub w formie mailowej z wszystkimi wymaganymi załącznikami na adres: kancelaria@wsb.poznan.pl

zal_nr_1_opis_zamowienia_meble_komputerowki_202_i_207_br.docxMetryczka pliku

zal_nr_2_szczegolowy_opis_zamowienia_komputerowki_202_i_207.odtMetryczka pliku
zal_nr_3_formularz_ofertowy_komputerowkibr.docxMetryczka pliku
zal_nr_4_wzor_umowy_meble_komputerowki.docMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac ogólnobudowlanych, elektrycznych i teletechnicznych w budynku „BR” znajdującym się w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2a.

Ofertę prosimy dostarczyć do dnia: 8 maja 2020 roku do godz. 15:00 w zamkniętej kopercie, do Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 5/7 pokój 201 z dopiskiem na kopercie: „Oferta – remont sal BR– 2 komputerowe” lub w formie mailowej z wszystkimi wymaganymi załącznikami na adres: kancelaria@wsb.poznan.pl

zal_nr_1_opis_zamowienia_komputerowki_202_i_207_br.docxMetryczka pliku

zal_2_opis_zamowienia_komp_202_i_207br.odtMetryczka pliku
zal_nr_3_formularz_ofertowy_komputerowki_202_i_207_br.docxMetryczka pliku
zal_4_wzor_umowy_komputerowki_202_i_207_br.docMetryczka pliku
zalacznik_nr_2a_-202br_ele.pngMetryczka pliku
zalacznik_nr_2b_-207br_ele.pngMetryczka pliku
zalacznik_nr_2c_-przedmiar_202br.pdfMetryczka pliku
zalacznik_2d_-przedmiar_207br.pdfMetryczka pliku
zdjecia_przetarg_br_komputerowki_wzor.odtMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: przeprowadzenie kursów językowych z języka angielskiego dla pracowników trzech wydziałów WSB w Poznaniu

Termin składania ofert: 27-04-2020

Podpisaną ofertę przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy należy przesłać mailem na adres: danuta.krysinska@wsb.poznan.pl oraz przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5; Poznań, Biuro Podawczo-Odbiorcze, w kopercie z opisem: „OFERTA na Przeprowadzenie kursów językowych z języka angielskiego dla pracowników trzech Wydziałów” w ramach projektu: „Welcome to WSB - rozwój zdolności instytucjonalnej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu do obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej z zagranicy” (PPI/WTP/2018/1/00031/U/001) do 27 kwietnia 2020 r. do godziny 9.00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do Zamawiającego. Niespełnienie któregokolwiek z elementów dyskwalifikuje oferenta z postępowania

informacja_o_ogloszeniu__kurs_ang_ost.docxMetryczka pliku

zalacznik_nr_1__formularz_oferty_wtwsb_kurs_ang.docxMetryczka pliku
zalacznik_nr_2__oswiadczenie_wykonawcywtwsb.docxMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: przeprowadzenie kursów językowych z języka rosyjskiego dla pracowników trzech wydziałów WSB w Poznaniu

Termin składania ofert: 27-04-2020

Podpisaną ofertę przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy należy przesłać mailem na adres: danuta.krysinska@wsb.poznan.pl oraz przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5; Poznań, Biuro Podawczo-Odbiorcze, w kopercie z opisem: „OFERTA na Przeprowadzenie kursów językowych z języka rosyjskiego dla pracowników trzech Wydziałów” w ramach projektu: „Welcome to WSB - rozwój zdolności instytucjonalnej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu do obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej z zagranicy” (PPI/WTP/2018/1/00031/U/001) do 27 kwietnia 2020 r. do godziny 9:00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do Zamawiającego. Nie spełnienie któregokolwiek z elementów dyskwalifikuje oferenta z postępowania z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.

informacja_o_ogloszeniu__kurs_ros_ost.docxMetryczka pliku

zalacznik_nr_1__formularz_oferty_wtwsb_kurs_ros.docxMetryczka pliku
zalacznik_nr_2__oswiadczenie_wykonawcywtwsb.docxMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: przeprowadzenie indywidualnych konsultacji językowych z języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych trzech wydziałów WSB w Poznaniu

Termin składania ofert: 27-04-2020

Podpisaną ofertę przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy należy przesłać mailem na adres: danuta.krysinska@wsb.poznan.pl oraz przesłać pocztą lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5; Poznań, Biuro Podawczo-Odbiorcze, w kopercie z opisem: „OFERTA na Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji językowych z języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych trzech Wydziałów” w ramach projektu: „Welcome to WSB - rozwój zdolności instytucjonalnej Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu do obsługi zagranicznych studentów i kadry akademickiej z zagranicy” (PPI/WTP/2018/1/00031/U/001) do 27 kwietnia 2020 r. do godziny 9: 00. Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do Zamawiającego. Nie spełnienie któregokolwiek z elementów dyskwalifikuje oferenta z postępowania z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.

informacja_o_ogloszeniu__konsultacje_ost.docxMetryczka pliku

zalacznik_nr_1__formularz_oferty_wtwsb_konsultacje_ang.docxMetryczka pliku
zalacznik_nr_2__oswiadczenie_wykonawcywtwsb.docxMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie nadzoru prac budowlanych we wszystkich branżach, które mają się odbyć na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Śniadeckich 3 - zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną.

Zamówienie będzie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego.

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie do Kancelarii Zamawiającego: WSB ul. Wojska Polskiego 128, Szczecin (pokój nr 100), nie później niż do dnia: 10.01.2020. do godz. 15.00.

Wykonanie prac obejmuje: nadzór nad inwestycją:

ul. Śniadeckich 3 w Szczecinie - zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną . Zakres prac obejmuje roboty budowlano-remontowe, instalacyjne i elektryczne we wszystkich branżach. - ul. Śniadeckich 3 w Szczecinie - zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną . Zakres prac obejmuje roboty budowlano-remontowe, instalacyjne i elektryczne we wszystkich branżach.

wsb_nadzor_budowlany_umowa.docMetryczka pliku

obowiazki_inspektora_nadzoru.docxMetryczka pliku
opis_zamowienia_nadzor_z_13.01-3.docxMetryczka pliku
zalacznik__sniadeckich_3__0_.pdfMetryczka pliku
zalacznik__sniadeckich_3__1_.pdfMetryczka pliku
zalacznik__sniadeckich_3__-1_.pdfMetryczka pliku
zalacznik__sniadeckich_3__2_.pdfMetryczka pliku
zalacznik_sniadeckich_3__3_.pdfMetryczka pliku

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu architektonicznego dla zadania: Zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną dla nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Śniadeckich 3.

Zamówienie będzie prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie do Kancelarii Zamawiającego WSB al. Wojska Polskiego 128, w Szczecinie (pokój nr 100), nie później niż do dnia: 11.12. 2019r. do godz. 15.00.

Wykonanie prac obejmuje: - wykonanie koncepcji architektonicznej oraz funkcjonalnej pomieszczeń zgodnie z wytycznymi inwestora; - wykonanie projektu budowlanego we wszystkich branżach zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz aktualnymi normami; - uzyskanie pozwolenia na budowę - wykonanie projektów wykonawczych - opracowanie przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego dla planowanej Inwestycji - pełnienie nadzoru autorskiego do dnia uzyskania przez zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie adaptowanej nieruchomości - przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań; - wsparcie merytoryczne w przygotowaniu dokumentacji do przetargu na wybór wykonawcy prac ogólnobudowlanych , w tym przygotowanie opisu zamówienia, udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania dotyczących przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej, udział w pracach komisji przetargowej w charakterze eksperta. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę – do końca maja 2020r. Planowany termin realizacji inwestycji – od 1 czerwca 2020r. do sierpnia 2021r. Planowany zakres prac inwestycyjnych: - modernizacja budynku wraz z przystosowaniem pomieszczeń na statutową działalność Inwestora

zal_formularz_oferty_wstepnej.docxMetryczka pliku

konkurs_nieruchomosc_szczecin.docxMetryczka pliku
zalacznik_umowa_sniadeckich_3..docxMetryczka pliku
zalacznik_wytyczne_administracja_i_sale.xlsMetryczka pliku
zalacznik_zestawienie_powierzchni.odsMetryczka pliku
zalacznik_2_sniadeckich_3__0_.pdfMetryczka pliku
zalacznik_2_sniadeckich_3__1_.pdfMetryczka pliku
zalacznik_2_sniadeckich_3__-1_.pdfMetryczka pliku
zalacznik_2_sniadeckich_3__2_.pdfMetryczka pliku
zalacznik_2_sniadeckich_3__3_.pdfMetryczka pliku
zalacznik_3_decyzja_warunki_zabudowy.pdfMetryczka pliku
zalacznik_mapa_decyzja_o_warunkahc_zabudowy.pdfMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5; 61-895 Poznań, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 47 ogłasza przetarg na Zaprojektowanie i implementację procesu dydaktycznego w postaci kontentów e-learningowych do 10 kursów w formie e-learningowej, w języku angielskim, w wymiarze 160h, realizowanych przez osoby dorosłe, do wykorzystania w formule online

mocat_zapytanie_ofertowe_1.12.2019.docxMetryczka pliku

mocat_formularz_oferty_1.12.2019.docxMetryczka pliku
mocat_informacje_o_ogloszeniu_1.12.2019.docxMetryczka pliku
mocat_oswiadczenia_1.12.2019.docxMetryczka pliku
mocat_wykaz_uslug_1.12.2019.docxMetryczka pliku
mocat_wzor_umowy_1.12.2019.docxMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego (opracowania Wielobranżowej Koncepcji) wraz z aktualizacją Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Rewitalizacja obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki w Poznaniu, w tym remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej.

Zamówienie będzie prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie n/w czynności dla Zadania pn.: „Rewitalizacja obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki w Poznaniu, w tym remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka, w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej”, zwanego dalej także Zadanie, Zamierzenie Inwestycyjne lub Inwestycja:

a. Opracowanie Wstępnej Koncepcji dla przedmiotowego Zamierzenia Inwestycyjnego, zgodnie z wymaganiami sparametryzowanymi w OPZ

b. Na podstawie zaopiniowanej koncepcji, o której mowa w pkt. a, opracowanie Koncepcji Wielobranżowej, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi określonymi w OPZ.

c. Aktualizację Programu Funkcjonalno – Użytkowego będącego w posiadaniu Zamawiającego, w kontekście postanowień wynikających z zawartości technicznej i formalnej Koncepcji Wielobranżowej oraz pozostałych opracowań będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

d. Opracowanie kosztorysów inwestorskich, harmonogramu rzeczowo-finansowego dla Inwestycji oraz pozostałych opracowań zdefiniowanych w OPZ.

Przedmiot zamówienia opisany wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,

CPV 71.20.00.00-0 Usługi architektoniczne i podobne,

CPV 71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego,

CPV 71.22.10.00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,

CPV 71.22.30.00-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych,

CPV 71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,

CPV 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi,

CPV 71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją,

CPV 71.25.10.00-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków,

CPV 71.30.00.00-1 Usługi inżynierskie,

CPV 71.31.50.00-9 Usługi budowlane,

CPV 71.31.81.00-1 Usługi inżynieryjne w zakresie oświetlenia sztucznego i naturalnego w obiektach budowlanych,

CPV 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

CPV 71.32.10.00-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych,

CPV 71.32.60.00-9 Dodatkowe usługi budowlane,

CPV 71.32.70.00-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych,

CPV 71.33.20.00-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne,

CPV 71.35.19.14-3 Usługi archeologiczne,

CPV 71.42.00.00-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu.

Termin składania ofert: 29.11.2019, godz. 15:00

Szczegóły zamówienia oraz sposób przeprowadzenia postępowania opisane w SIWZ, OPZ oraz załącznikach.

opz.pdfMetryczka pliku

opz-1_mapa_zasadnicza.rarMetryczka pliku

opz-2_notatka_stan_techniczny_r1_r3.rarMetryczka pliku

opz-2a_operat_z_inwentaryzacji_r1.rarMetryczka pliku

opz-2b_operat_z_inwentaryzacji_r3.rarMetryczka pliku

opz-3a_pw_elementy_dokumentacji_projektowej.zipMetryczka pliku

opz-3b_cp_elementy_dokumentacji_projektowej.zipMetryczka pliku

opz-4_pfu_wsb_rev.07.06.2018.rarMetryczka pliku

opz-5_wizualizacja.rarMetryczka pliku

opz-5a_mkz__13.04.2018.rarMetryczka pliku

opz-5b_mkz_28.06.2018.rarMetryczka pliku

opz-6_funkcjonalne_zalozenia_inwestycji.rarMetryczka pliku

opz-7_warunki_zabudowy_nr_487.2019.zipMetryczka pliku

opz-8_kip.pdfMetryczka pliku

opz-9_opinia_geotechniczna.rarMetryczka pliku

opz-10_2017_i_2019_r._opinie_gestorow_sieci.rarMetryczka pliku

opz-11_koncepcja_kampusu.rarMetryczka pliku

siwz_1.pdfMetryczka pliku

siwz_zal_3_formularz_oferty_wstępnej.docxMetryczka pliku

siwz_zal_4_oswiadczenie_o_braku_powiazan.pdfMetryczka pliku

siwz_zal_5_formularz_oferty_kon-cowej.docxMetryczka pliku

wzor_umowy.pdfMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5; 61-895 Poznań, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 47 ogłasza przetarg na Zaprojektowanie i implementację procesu dydaktycznego w postaci kontentów e-learningowych do 10 kursów w formie e-learningowej, w języku angielskim, w wymiarze 160h, realizowanych przez osoby dorosłe, do wykorzystania w formule online

Termin zgłaszania ofert upływa 18 listopada 2019 r.

Szczegółowe informację nt. zapytania ofertowego znajdują się w poniższych załącznikach.

mocat_informacje_o_ogloszeniu.pdfMetryczka pliku

mocat_zapytanie_ofertowe.pdfMetryczka pliku
mocat_wykaz_uslug.docxMetryczka pliku
mocat_formularz_oferty.docxMetryczka pliku
mocat_oswiadczenia.docxMetryczka pliku
mocat_wzor_umowy.docxMetryczka pliku

poznan/zamowienia.txt · ostatnio zmienione: 2023/06/14 13:36 przez po_druminska