Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie nadzoru prac budowlanych we wszystkich branżach, które mają się odbyć na nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Śniadeckich 3 - zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną.

Zamówienie będzie prowadzone w trybie przetargu ograniczonego.

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie do Kancelarii Zamawiającego: WSB ul. Wojska Polskiego 128, Szczecin (pokój nr 100), nie później niż do dnia: 10.01.2020. do godz. 15.00.

Wykonanie prac obejmuje: nadzór nad inwestycją:

ul. Śniadeckich 3 w Szczecinie - zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną . Zakres prac obejmuje roboty budowlano-remontowe, instalacyjne i elektryczne we wszystkich branżach. - ul. Śniadeckich 3 w Szczecinie - zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną . Zakres prac obejmuje roboty budowlano-remontowe, instalacyjne i elektryczne we wszystkich branżach.

wsb_nadzor_budowlany_umowa.docMetryczka pliku

obowiazki_inspektora_nadzoru.docxMetryczka pliku
opis_zamowienia_nadzor_z_13.01-3.docxMetryczka pliku
zalacznik__sniadeckich_3__0_.pdfMetryczka pliku
zalacznik__sniadeckich_3__1_.pdfMetryczka pliku
zalacznik__sniadeckich_3__-1_.pdfMetryczka pliku
zalacznik__sniadeckich_3__2_.pdfMetryczka pliku
zalacznik_sniadeckich_3__3_.pdfMetryczka pliku

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu architektonicznego dla zadania: Zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną dla nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Śniadeckich 3.

Zamówienie będzie prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie do Kancelarii Zamawiającego WSB al. Wojska Polskiego 128, w Szczecinie (pokój nr 100), nie później niż do dnia: 11.12. 2019r. do godz. 15.00.

Wykonanie prac obejmuje: - wykonanie koncepcji architektonicznej oraz funkcjonalnej pomieszczeń zgodnie z wytycznymi inwestora; - wykonanie projektu budowlanego we wszystkich branżach zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz aktualnymi normami; - uzyskanie pozwolenia na budowę - wykonanie projektów wykonawczych - opracowanie przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego dla planowanej Inwestycji - pełnienie nadzoru autorskiego do dnia uzyskania przez zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie adaptowanej nieruchomości - przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań; - wsparcie merytoryczne w przygotowaniu dokumentacji do przetargu na wybór wykonawcy prac ogólnobudowlanych , w tym przygotowanie opisu zamówienia, udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania dotyczących przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej, udział w pracach komisji przetargowej w charakterze eksperta. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę – do końca maja 2020r. Planowany termin realizacji inwestycji – od 1 czerwca 2020r. do sierpnia 2021r. Planowany zakres prac inwestycyjnych: - modernizacja budynku wraz z przystosowaniem pomieszczeń na statutową działalność Inwestora

zal_formularz_oferty_wstepnej.docxMetryczka pliku

konkurs_nieruchomosc_szczecin.docxMetryczka pliku
zalacznik_umowa_sniadeckich_3..docxMetryczka pliku
zalacznik_wytyczne_administracja_i_sale.xlsMetryczka pliku
zalacznik_zestawienie_powierzchni.odsMetryczka pliku
zalacznik_2_sniadeckich_3__0_.pdfMetryczka pliku
zalacznik_2_sniadeckich_3__1_.pdfMetryczka pliku
zalacznik_2_sniadeckich_3__-1_.pdfMetryczka pliku
zalacznik_2_sniadeckich_3__2_.pdfMetryczka pliku
zalacznik_2_sniadeckich_3__3_.pdfMetryczka pliku
zalacznik_3_decyzja_warunki_zabudowy.pdfMetryczka pliku
zalacznik_mapa_decyzja_o_warunkahc_zabudowy.pdfMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5; 61-895 Poznań, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 47 ogłasza przetarg na Zaprojektowanie i implementację procesu dydaktycznego w postaci kontentów e-learningowych do 10 kursów w formie e-learningowej, w języku angielskim, w wymiarze 160h, realizowanych przez osoby dorosłe, do wykorzystania w formule online

mocat_zapytanie_ofertowe_1.12.2019.docxMetryczka pliku

mocat_formularz_oferty_1.12.2019.docxMetryczka pliku
mocat_informacje_o_ogloszeniu_1.12.2019.docxMetryczka pliku
mocat_oswiadczenia_1.12.2019.docxMetryczka pliku
mocat_wykaz_uslug_1.12.2019.docxMetryczka pliku
mocat_wzor_umowy_1.12.2019.docxMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego (opracowania Wielobranżowej Koncepcji) wraz z aktualizacją Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Rewitalizacja obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki w Poznaniu, w tym remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej.

Zamówienie będzie prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie n/w czynności dla Zadania pn.: „Rewitalizacja obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki w Poznaniu, w tym remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka, w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej”, zwanego dalej także Zadanie, Zamierzenie Inwestycyjne lub Inwestycja:

a. Opracowanie Wstępnej Koncepcji dla przedmiotowego Zamierzenia Inwestycyjnego, zgodnie z wymaganiami sparametryzowanymi w OPZ

b. Na podstawie zaopiniowanej koncepcji, o której mowa w pkt. a, opracowanie Koncepcji Wielobranżowej, zgodnie z wymaganiami szczegółowymi określonymi w OPZ.

c. Aktualizację Programu Funkcjonalno – Użytkowego będącego w posiadaniu Zamawiającego, w kontekście postanowień wynikających z zawartości technicznej i formalnej Koncepcji Wielobranżowej oraz pozostałych opracowań będących przedmiotem niniejszego zamówienia.

d. Opracowanie kosztorysów inwestorskich, harmonogramu rzeczowo-finansowego dla Inwestycji oraz pozostałych opracowań zdefiniowanych w OPZ.

Przedmiot zamówienia opisany wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV 71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne,

CPV 71.20.00.00-0 Usługi architektoniczne i podobne,

CPV 71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego,

CPV 71.22.10.00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,

CPV 71.22.30.00-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych,

CPV 71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,

CPV 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi,

CPV 71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją,

CPV 71.25.10.00-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków,

CPV 71.30.00.00-1 Usługi inżynierskie,

CPV 71.31.50.00-9 Usługi budowlane,

CPV 71.31.81.00-1 Usługi inżynieryjne w zakresie oświetlenia sztucznego i naturalnego w obiektach budowlanych,

CPV 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

CPV 71.32.10.00-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych,

CPV 71.32.60.00-9 Dodatkowe usługi budowlane,

CPV 71.32.70.00-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych,

CPV 71.33.20.00-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne,

CPV 71.35.19.14-3 Usługi archeologiczne,

CPV 71.42.00.00-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu.

Termin składania ofert: 29.11.2019, godz. 15:00

Szczegóły zamówienia oraz sposób przeprowadzenia postępowania opisane w SIWZ, OPZ oraz załącznikach.

opz.pdfMetryczka pliku

opz-1_mapa_zasadnicza.rarMetryczka pliku

opz-2_notatka_stan_techniczny_r1_r3.rarMetryczka pliku

opz-2a_operat_z_inwentaryzacji_r1.rarMetryczka pliku

opz-2b_operat_z_inwentaryzacji_r3.rarMetryczka pliku

opz-3a_pw_elementy_dokumentacji_projektowej.zipMetryczka pliku

opz-3b_cp_elementy_dokumentacji_projektowej.zipMetryczka pliku

opz-4_pfu_wsb_rev.07.06.2018.rarMetryczka pliku

opz-5_wizualizacja.rarMetryczka pliku

opz-5a_mkz__13.04.2018.rarMetryczka pliku

opz-5b_mkz_28.06.2018.rarMetryczka pliku

opz-6_funkcjonalne_zalozenia_inwestycji.rarMetryczka pliku

opz-7_warunki_zabudowy_nr_487.2019.zipMetryczka pliku

opz-8_kip.pdfMetryczka pliku

opz-9_opinia_geotechniczna.rarMetryczka pliku

opz-10_2017_i_2019_r._opinie_gestorow_sieci.rarMetryczka pliku

opz-11_koncepcja_kampusu.rarMetryczka pliku

siwz_1.pdfMetryczka pliku

siwz_zal_3_formularz_oferty_wstępnej.docxMetryczka pliku

siwz_zal_4_oswiadczenie_o_braku_powiazan.pdfMetryczka pliku

siwz_zal_5_formularz_oferty_kon-cowej.docxMetryczka pliku

wzor_umowy.pdfMetryczka pliku


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5; 61-895 Poznań, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem 47 ogłasza przetarg na Zaprojektowanie i implementację procesu dydaktycznego w postaci kontentów e-learningowych do 10 kursów w formie e-learningowej, w języku angielskim, w wymiarze 160h, realizowanych przez osoby dorosłe, do wykorzystania w formule online

Termin zgłaszania ofert upływa 18 listopada 2019 r.

Szczegółowe informację nt. zapytania ofertowego znajdują się w poniższych załącznikach.

mocat_informacje_o_ogloszeniu.pdfMetryczka pliku

mocat_zapytanie_ofertowe.pdfMetryczka pliku
mocat_wykaz_uslug.docxMetryczka pliku
mocat_formularz_oferty.docxMetryczka pliku
mocat_oswiadczenia.docxMetryczka pliku
mocat_wzor_umowy.docxMetryczka pliku

poznan/zamowienia.txt · ostatnio zmienione: 2019/12/20 15:25 przez po_druminska