Spis treści

Wysokość dotacji ze środków finansowych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej przyznanych uczelniom niepublicznym na rok 2022

Na podstawie art. 368 ust. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.2) oraz na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 sierpnia 2022 r., ogłasza się wysokość dotacji przyznanych uczelniom niepublicznym ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt. 6 ustawy w wysokości 961 200

Wysokość dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2022 oraz podlegających zwrotowi zgodnie z art. 416 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Na podstawie art. 368 ust. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz na podstawie komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 kwietnia 2021 r., ogłasza się wysokość dotacji przyznawanych uczelniom, instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk oraz instytutom badawczym ze środków finansowych, o których mowa w art. 365pkt 3 tej ustawy w wysokości 14 492 438,39 zł.

Wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznanych na rok 2022

Na podstawie art. 368 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.2) oraz na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 maja 2022 r. ogłasza się wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznawanych na rok 2022 w wysokości 55,600

Wysokość dotacji ze środków finansowych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej przyznanych uczelniom niepublicznym na rok 2021

Na podstawie art. 368 ust. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.2) oraz na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2022 r., ogłasza się wysokość dotacji przyznanych uczelniom niepublicznym ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt. 6 ustawy w wysokości 816 388

Wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznanych na rok 2021

Na podstawie art. 368 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.2) oraz na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2021 r. ogłasza się wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznawanych na rok 2021 w wysokości 54,500

Wysokość dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2021 oraz podlegających zwrotowi zgodnie z art. 416 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Na podstawie art. 368 ust. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) oraz na podstawie komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 marca 2021 r., ogłasza się wysokość dotacji przyznawanych uczelniom, instytutom naukowym Polskiej Akademii Nauk oraz instytutom badawczym ze środków finansowych, o których mowa w art. 365 pkt 3 tej ustawy w wysokości 16 116 391,00 zł.

Wysokość dotacji ze środków finansowych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej przyznanych uczelniom niepublicznym na rok 2020

Na podstawie art. 368 ust. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.2) oraz na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 lipca 2020 r., ogłasza się wysokość dotacji przyznanych uczelniom niepublicznym ze środków finansowych a zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej przyznanych uczelniom niepublicznym na 2020 r., w wysokości 753.600

Dotacja ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2020

Na podstawie art. 368 ust. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668. z późn. zm) oraz na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 listopada 2020 r. ogłasza się zwiększenie wysokości dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2020 w wysokości 638.000

Na podstawie art. 368 ust. 10 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668. z późn. zm) oraz na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 czerwca 2020 r. ogłasza się wysokość dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2020 w wysokości 14 273 600,00

Wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznanych na rok 2020

Na podstawie art. 368 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668. z późn. zm) oraz na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09 czerwca 2020 r. ogłasza się wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznawanych na rok 2020 w wysokości 53,700


Wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznanych na rok 2019

Na podstawie art. 368 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668. z późn. zm) oraz na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 kwietnia 2019 r. ogłasza się wysokość subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego przyznawanych na rok 2019 w wysokości 53,700

Dotacja ze środków finansowych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej przyznawanych uczelniom niepublicznym na rok 2019

Na podstawie art. 368 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668. z późn. zm) oraz na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 lipca 2019 r. ogłasza się wysokość dotacji przyznanych uczelniom publicznym ze środków finansowych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniu na studiach i w szkołach doktorskich lub prowadzeniu działalności naukowej przyznawanych uczelniom niepublicznym na rok 2019 w wysokości 646,500

Dotacja ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2019

Na podstawie art. 368 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668. z późn. zm) oraz na podstawie komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 maja 2019 r. ogłasza się wysokość dotacji ze środków finansowych na świadczenia dla studentów i doktorantów przyznanych na rok 2019 wysokości 12 382,700

Rewitalizacja obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka, Kościuszki w Poznaniu, w tym remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej

rewitalizacja_obszaru_u_zbiegu_ulic_ratajczaka_kosciuszki_w_poznaniu.pdfMetryczka pliku

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na 2018 roku

Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) określa się dla Uczelni kwotę planu dotacji podmiotowej na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów na 2018 r. w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz art. 199 ust. 1 ww. ustawy w wysokości 11 190,1 tys. zł.

Dotacja podmiotowa na zadnia związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w 2018 roku

Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11.01.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 291) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) określa się dla Uczelni plan dotacji podmiotowej na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na 2018 r. w wysokości 548,4 tys. zł.

Wielkość dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 roku

Informacją nr 27090/E-534/S/2018 z dnia 26.06.2018 r. na podstawie art. 13 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2018 roku w wysokości 102 015 zł.

Wielkość dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców w 2018 roku

Informacją nr 27090/E-534/M/2018 z dnia 10.07.2018 r. na podstawie art. 13 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dotację celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców w 2018 roku w kwocie 4 100 zł.

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na 2017 roku

Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16.12.2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu przyznano dotację podmiotową na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów na 2017 r. w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz art. 199 ust. 1 ww. ustawy w wysokości 9 974,5 tys. zł.

Dotacja podmiotowa na zadnia związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w 2017 roku

Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 16.12.2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 108) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4a ustawy z dnia 27.07.2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu przyznano dotację podmiotową na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w 2017 roku w wysokości 465,1 tys. zł.

Wielkość dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku

Decyzją nr 27090/E-534/S/2017 z dnia 14.02.2017 r. na podstawie art. 13 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2017 roku w wysokości 404 470 zł.

Dotacja podmiotowa na zadnia związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w 2016 roku

Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 278) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu przyznano dotację podmiotową na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w 2016 roku w wysokości 466,1 tys. zł.

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na 2016 roku

Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 278) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu przyznano dotację podmiotową na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów na 2016 r. w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz art. 199 ust. 1 ww. ustawy w wysokości 9 827,9 tys. zł.

Wielkość dotacji podmiotowej na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku

Decyzją nr 27090/E-534/S/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267, z późn. zm.)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 roku w wysokości 333 510 zł.

Dotacja podmiotowa na zadnia związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na 2015 roku

Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 153) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu przyznano dotację podmiotową na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na 2015 roku w wysokości 422,9 tys. zł.

Pomoc materialna dla Studentów i Doktorantów na 2015 roku

Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2015 z dnia 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 153) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 - Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późń. zm.) Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu przyznano dotację podmiotową na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla Studentów i Doktorantów na 2015 r. w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz art. 199 ust. 1 ww. ustawy w wysokości 8 996,3 tys. zł.

Wielkość dotacji w 2015 roku

Decyzją Nr 27090/E-534/S/2015 z dnia 19 lutego 2015 r. na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 poz. 267, z późn. zm.)Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Wydziałowi Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2015 roku w wysokości 280 450 zł.

Wielkość dotacji w 2014 roku

Na podstawie ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 162) w części dotyczącej budżetu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dziale 803 – Szkolnictwo wyższe oraz w związku z art. 94 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) określono kwoty dotacji podmiotowych na 2014 r. dla Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu:

  • dotacja na zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów i doktorantów w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz art. 199 ust. 1 ww. ustawy – w kwocie 8 196,6 tys. zł,
  • dotacja na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia w zakresie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 11 ww. ustawy – w kwocie 344,1 tys. zł.

Ponadto na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późń. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013, poz. 267) Wydziałowi Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przyznano dotację podmiotową na utrzymanie potencjału badawczego w 2014 roku w wysokości 198 970 zł.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu systematycznie ubiega się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Pozyskanie dofinansowania umożliwia, bezpłatnie lub przy niewielkich nakładach finansowych, podnoszenie kwalifikacji pracowników. WSB w Poznaniu przez lata swojej działalności zdobyła praktyczne doświadczenie w pisaniu projektów oraz zdobywaniu unijnych grantów, czego dowodem jest ponad 80 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektów. Są to zarówno projekty realizowane dla konkretnych przedsiębiorstw oraz projekty otwarte, które są adresowane do pracowników firm zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym. Z dofinansowania z EFS korzystają również Studenci Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, którzy dzięki współfinansowaniu ze środków UE mają dostęp m.in. do oferty bezpłatnych kursów, szkoleń czy płatnych staży. Uczelnia pozyskuje również środki zewnętrzne z innych funduszy np. z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego.

Szczegółowe informacje na temat zakończonych i realizowanych projektów znajdują się na stronie: http://www.wsb.pl/poznan/kandydaci/edukacja-dofinansowana-z-ue.

poznan/wielkosc-dotacji.txt · ostatnio zmienione: 2022/08/26 15:04 przez po_druminska