Narzędzia użytkownika


Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej DSW we Wrocławiu. Od dnia 21.12.2022 r. BIP DSW we Wrocławiu znajduje się pod adresem: https://bip.dsw.edu.pl

Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu

ul. Strzegomska 55

53-611 Wrocław

NIP 894 230 62 69, REGON 931056267

www.dsw.edu.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) utworzona na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) /DSWweWroclawiu/domyslna

Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu jest uczelnią niepubliczną wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową 118. Wpisu dokonano na podstawie decyzji nr DNS 0-0145/214/1/97 wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 30 czerwca 1997 roku.

Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na studiach jednolitych magisterskich, na studiach podyplomowych, oraz na innych formach kształcenia.

W ramach struktury organizacyjnej uczelni znajduje się

§ Wydział Studiów Stosowanych


Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora:

§ w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (decyzja nr BCK-II-U-1010/2005 CKdsSiT z dnia 28 listopada 2005 roku).

§ w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach (nowa klasyfikacja; decyzja nr BCK-I-U-310/2009 CKdsSiT z dnia 25 stycznia 2010 roku).

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego:

§ w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika (decyzja nr BCK-I-Udrh-163/2009 CKdsSiT z dnia 30 listopada 2009 roku).

—-

Uprawnienia do prowadzenia studiów:

§ Administracja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS-1-0145-280/EKo/2000 z dnia 31 maja 2000 roku),

§ Administracja, studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 33/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku),

§ Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 13/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),

§ Bezpieczeństwo narodowe, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-01-4003-497/07 z dnia 31 lipca 2007 roku),

§ Bezpieczeństwo narodowe, studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-10368-3/IŻ/10 z dnia 24 września 2010 roku),

§ Dietetyka i promocja zdrowia, studia pierwszego stopnia (decyzja MEiN nr DSW-WNN.8014.34.2021.1.IZ (DSW.WNN.5014.312.2020 z dnia 23 marca 2021 r.),

§ Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS.1-0143-26/JL/2000 z dnia 6 listopada 2000 roku),

§ Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-138/06 z dnia 21 lipca 2006 roku),

§ Geodezja i kartografia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-02-4003-28/08 z dnia 6 czerwca 2008 roku),

§ Human resources i coaching studia pierwszego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 15/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),

§ Human resources i coaching studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 16/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),

§ Informatyka, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNN.6022.28.1.2016.AN z dnia 8 sierpnia 2016 roku),

§ Kosmetologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.114.2021.1.SG z dnia 25 czerwca 2021 r.),

§ Media design i marketing wizerunkowy, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.6022.4.2017.EK.3 z dnia 17 maj 2017 roku),

§ Media kreatywne: game design, animacja 3D i efekty specjalne, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.207.2015.5.ŁA z dnia 22 grudnia 2015 roku),

§ Media kreatywne: projektowanie gier i animacji studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 14/2019 z dnia 4 kwietnia 2019 roku),

§ Pedagogika, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS i-0145/184/TBM/97 z dnia 16 czerwca 1997 roku),

§ Pedagogika, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-2-0145-339/TBM/01 z dnia 26 czerwca 2001 roku),

§ Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia pierwszego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 22/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku),

§ Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 23/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku),

§ Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie (Zarządzenie Rektora uczelni nr 22/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.)

§ Pedagogika specjalna, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DNS i-0145/184/TBM/97 z dnia 16 czerwca 1997 roku),

§ Pedagogika specjalna, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-1792/Rej.118/EKo/04 z dnia 11 października 2004 roku),

§ Pedagogika specjalna, studia jednolite magisterskie (Zarządzenie Rektora uczelni nr 23/2019 z dnia 6 czerwca 2019 r.)

§ Praca socjalna, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-01-4003-138/07 z dnia 6 lipca 2007 roku),

§ Praca socjalna, studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 44/2012 z dnia 21 czerwca 2012 roku),

§ Psychologia w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.24.2021.5.SG z dnia 24 czerwca 2021 r.),

§ Psychologia, studia jednolite magisterskie (uchwała senatu uczelni nr 45/2013 z dnia 3 października 2013 roku),

§ Psychologia, studia drugiego stopnia (uchwała senatu uczelni nr 43/2015 z dnia 10 września 2015 roku),

§ Psychologia, studia jednolite magisterskie (uchwała senatu uczelni nr 17/2018 z dnia 24 maja 2018 roku),

§ Resocjalizacja, studia drugiego stopnia (zarządzenie Rektora nr 9/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku),

§ Sztuki nowoczesne- Design now! studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.176.3.AN z dnia 29 listopada 2013 roku),

§ Zarządzanie, studia pierwszego stopnia (decyzja MEiN DSW-WNN.8014.2.2022.4.MS z dnia 20 kwietnia 2022 roku),

§ Zarządzanie, studia drugiego stopnia (decyzja MEiN DSW-WNN.8014.151.2022.3.MS z dnia 15 czerwca 2022 roku),

—-

Władze uczelni

Kanclerz DSW -Krzysztof Kamiński

Magdalena Fit- Zastępca Kanclerza ds. rozwoju i infrastruktury

Magdalena Nowak- Zastępca Kanclerza ds. zarządzania dydaktyką

Rektor DSW - dr hab. Sławomir Krzychała, prof. DSW

Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej zobacz skład Senatu Metryczka pliku

Rada Akademicka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej zobacz skład Rady AkademickiejMetryczka pliku

Wydział Studiów Stosowanych

Dziekan Wydziału Studiów Stosowanych- dr Joanna Minta, prof. DSW

Prodziekan ds. kształcenia - dr Iwona Ładysz Prodziekan ds. kształcenia - dr Anna Motylska-Kuźma Prodziekan ds. kształcenia - dr Piotr Para


Inspektor Ochrony Danych

Rafał Surowy

iod@dsw.edu.pl


W 2013 roku w struktury Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu została włączona DWSSP „ASESOR” we Wrocławiu


Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz. 695.). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, DSW powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się. Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, DSW będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, DSW może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim wypadku DSW, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać Dolnośląskiej Szkole Wyższej na jeden z niżej wymienionych sposobów: złożyć osobiście w siedzibie Uczelni lub przesłać pocztą na adres: Redaktor BIP Małgorzata Olszewska, Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław,

przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: malgorzata.olszewska@dsw.edu.pl.

Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy, oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.


Redaktor strony BIP DSW Małgorzata Olszewska malgorzata.olszewska@dsw.edu.pl

dsw/start.txt · ostatnio zmienione: 2023/01/09 13:32 przez teba_akrakowski