Narzędzia użytkownika


WERSJA ARCHIWALNA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ WSB WE WROCŁAWIU. OD DNIA 21.12.2022 R. BIP WSB WE WROCŁAWIU ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM: https://bip.wroclaw.merito.pl

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu


Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu jest uczelnią niepubliczną wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową 146. Wpisu dokonano na podstawie decyzji nr DNS 0-0145/98 wydanej przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 4 lipca 1998 roku.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia, na studiach jednolitych magisterskich, na studiach podyplomowych, studiach MBA oraz na innych formach kształcenia.

W ramach struktury organizacyjnej Uczelni znajdują się wydziały:

 • Wydział Finansów i Zarządzania,
 • Wydział Ekonomiczny w Opolu Filia Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora

 • w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia - Wydział Finansów i Zarządzania (decyzja nr BCK-II-U/dr-1066/14 CKdsSiT z dnia 27 kwietnia 2015 roku).

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Komunikatu dotyczącego przyporządkowania uprawnień do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 kwietnia 2019 roku, wydanego na podstawie art. 177 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: ekonomia i finanse.


Uprawnienia do prowadzenia studiów

 • Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.38.3.2013.AN z dnia 15 lipca 2013 roku),
 • Administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.119.2021.5.SG z dnia 22 kwietnia 2021 roku),
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.60.3.2015.AN z dnia 2 czerwca 2015 roku),
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.17.2022.7.MK/MS z dnia 21 grudnia 2022 roku),
 • Dietetyka, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW - WNN.8014.209.2022.KT.3 oraz nr DSW - WNN.8014.210.2022.KT.3 z dnia 9 grudnia 2022 roku),
 • Filologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-1193-WB-03 z dnia 27 listopada 2003 roku),
 • Filologia, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-2-02-4003-7/07 z dnia 11 maja 2007 roku),
 • Filologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNISW-DNS-WUN-6010-25272-3/AW/12 z dnia 19 września 2012 roku),
 • Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003/517/JP/03 z dnia 6 czerwca 2003 roku),
 • Finanse i rachunkowość, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6010-25272-3/AW/12 z dnia 19 września 2012 roku),
 • Finanse i rachunkowość, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-3-EKo-4003-844/05 z dnia 30 grudnia 2005 roku),
 • Finanse i Rachunkowość, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.7.2020.3.MU z dnia 16 kwietnia 2020 roku),
 • Informatyka, studia pierwszego stopnia (decyzja nr ZNN.6022.103.1.2016.AN z dnia 15 listopada 2016 roku),
 • Informatyka, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-WNN.8014.24.2022.4.MK z dnia 20 czerwca 2022 roku),
 • Inżynieria zarządzania, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.21.3.2016.AN z dnia 23 maja 2016 roku),
 • Inżynieria zarządzania, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DKN.ZNU.6022.312.2013.SW.3 z dnia 10 kwietnia 2014 roku),
 • Logistyka, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-4042-1/EK/09 z dnia 30 lipca 2009 roku),
 • Logistyka, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.68.2015.SW.3 z dnia 3 czerwca 2015 roku),
 • Logistyka, studia drugiego stopnia (decyzja nr DKN.6022.1.2013.EK/SW(3) z dnia 26 marca 2013 roku),
 • Media i komunikacja w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.91.2019.4.AKO z dnia 28 czerwca 2019 roku),
 • Mikrobiznes, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.22.2016.4.MB z dnia 5 kwietnia 2016 roku),
 • Pedagogika, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.110.2.2013.AN z dnia 10 maja 2013 roku),
 • Pedagogika, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW.WNN.5014.107.2019.KT.3 z dnia 6 czerwca 2019 roku),
 • Prawo, studia jednolite magisterskie (decyzja nr DSW.ZNU.6022.301.3.2015/2016.EK z dnia 31 marca 2016 roku),
 • Prawo w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.128.2014.2.IZ z dnia 26 czerwca 2014 roku),
 • Prawo w biznesie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW.ZNU.6022.27.2015.7.ŁA z dnia 6 października 2015 roku),
 • Psychologia, jednolite studia magisterskie (decyzja nr DSW-WNN.8014.8.2021.4.MG z dnia 9 czerwca 2021 roku),
 • Turystyka i rekreacja, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-2-01-4003-486-07 z dnia 21 czerwca 2007 roku),
 • Turystyka i rekreacja, studia drugiego stopnia (decyzja nr DKN.6022.13.2013.SW(3) z dnia 8 lipca 2013 roku),
 • Zarządzanie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-165/JP/04 z dnia 16 lutego 2004 roku),
 • Zarządzanie, studia pierwszego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-9306-2/SH/10 z dnia 10 czerwca 2010 roku),
 • Zarządzanie, studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-9373-3/AM/10 z dnia 18 października 2010 roku),
 • Zarządzanie, studia drugiego stopnia (decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-21425-3-EK/12 z dnia 21 czerwca 2012 roku).

Przejęcia

W wyniku przeprowadzonego procesu konsolidacji, zakończonego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2020 r. (znak DSW.WUN.5011.25.2020.2.PD) w oparciu o art. 37 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 7 w zw. z art. 44 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), dokonano wpisu w ewidencji uczelni niepublicznych w przedmiocie wykreślenia z dniem 1 października 2020 r. z ewidencji uczelni niepublicznych Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, wpisanej do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem wpisu „234”, w związku z jej włączeniem, z dniem 1 października 2020 r. do Wyższej Szkoły Bankowej z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem wpisu „146”. Mając na uwadze powyższe, a także treść art. 44 ust. 4 w/w ustawy wskazuje się, że z dniem 1 października 2020 r., Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą we Wrocławiu wchodzi w prawa i obowiązki Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.

Uprawnienia do prowadzenia studiów w wyniku przejęcia Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu

 • Filologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-1193-WB-03 z dnia 27 listopada 2003 roku),
 • Filologia, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-2-02-4003-7/07 z dnia 11 maja 2007 roku).

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora – Wydział Neofilologii w wyniku przejęcia Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu

 • w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (decyzja nr BCK-I-dr-566/2012 Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 lutego 2013 roku).

W 2012 roku Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu połączyła się z Wyższą Szkołą Zarządzania i Finansów we Wrocławiu (decyzja nr MNISW-DNS-WUN-6010-25272-3/AW/12 MNISW z dnia 19.09.2012 r.).


Władze Uczelni

 • Rektor: prof. dr hab. Jacek Mercik, od 2020
 • Dziekan Wydziału Finansów i Zarządzania: dr Tomasz Rólczyński, od 2022
 • Dziekan Wydziału Ekonomicznego w Opolu: dr Katarzyna Mizera, od 2014

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław

NIP 894-24-50-411, REGON 931893307

tel. 71 356 16 30

https://www.wsb.pl/wroclaw/


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) utworzona na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Adres ESP: /WSB- -Wroclaw/SkrytkaESP

(uwaga: adres ESP zawiera pomiędzy WSB a Wrocław - - dwa myślniki obok siebie bez spacji)


Redakcja BIP

Redaktor: Marlena Rygiel-Trzebińska

ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, pok. 130

e-mail: marlena.rygiel-trzebinska@wsb.wroclaw.pl, tel. 71 376 23 90


Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych: Mateusz Potocki

e-mail: iod@wsb.wroclaw.pl


Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2018, poz. 1330). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, WSB we Wrocławiu powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się. Udostępnienie informacji jest bezpłatne. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, WSB będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, WSB może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim wypadku WSB, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Redaktor BIP Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław,
 • złożyć osobiście w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, ul. Fabryczna 29-31, 53-609 Wrocław, pok. 130,
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: marlena.rygiel-trzebinska@wsb.wroclaw.pl.

Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy, oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

wroclaw.txt · ostatnio zmienione: 2023/04/20 09:33 przez teba_akrakowski