Narzędzia użytkownika


To jest stara wersja strony!


Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie jest niepubliczną uczelnią zawodową wpisaną do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych w dniu 27 sierpnia 1998 roku pod pozycją nr 311 na mocy decyzji nr DNS-WUN.5011.12.2019.2.PD.

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie prowadzi kształcenie na Wydziale Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy.

Władze Uczelni Rektor, dr Krzysztof Kandefer, od 2019 Kanclerz, Karol Cyrulik, od 2019

Uprawnienia do prowadzenia studiów

studia pierwszego stopnia

studia licencjackie

Administracja, decyzja nr - z dnia Ekonomia, decyzja nr z dnia Finanse i rachunkowość, decyzja nr DSW.WNN.5014.75.2019.MG.4 z dnia 16.07.2019r. Pedagogika, decyzja nr z dnia Psychologia w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.5014.31.2019.3.RL z dnia 05.07.2019r. Turystyka i rekreacja, decyzja nr z dnia Zarządzanie, decyzja nr z dnia

studia inżynierskie

Informatyka, decyzja nr z dnia Logistyka, decyzja nr z dnia

studia drugiego stopnia

Administracja, decyzja nr z dnia Ekonomia, decyzja nr z dnia Pedagogika, decyzja nr z dnia

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa

tel. 22 256 23 00, e-mail: dziekanat@wsb.warszawa.pl, www.wsb.pl/warszawa

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP):

NIP: 113 218 75 91

REGON:

Ochrona danych osobowych Inspektor Ochrony Danych, Rafał Surowy

e-mail: iod@wsb.warszawa.pl

Redakcja BIP Redaktor, Marta Misztalska - Malec

e-mail: marta.misztalska-malec@wsb.warszawa.pl

tel. 22 256 23 15

Udostępnianie informacji publicznej Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1330). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, WSB w Warszawie powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Udostępnienie informacji jest bezpłatne. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, WSB będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, WSB może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim wypadku WSB, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na jeden z niżej wymienionych sposobów:

przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, ul. Łabiszyszńska 25, 03-204 Warszawa; przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: dziekanat@wsb.warszawa.pl; Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy, oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

warszawa/start.1564482551.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/07/30 12:29 przez teba_pojdowski