Narzędzia użytkownika


Wersja archiwalna Biuletynu Informacji Publicznej WSB w Warszawie. Od dnia 21.12.2022 r. BIP WSB w Warszawie znajduje się pod adresem: https://bip.warszawa.wsb.pl

Informacje o Uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie (dawniej Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji) jest niepubliczną uczelnią zawodową wpisaną do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych w dniu 21 grudnia 1999 roku pod pozycją nr 311 na mocy decyzji nr DNS-WUN.5011.12.2019.2.PD.

Władze Uczelni

 • Rektor, dr hab. Piotr Olaf Żylicz, od 1 września 2021
 • Kanclerz, Karol Cyrulik, od 2019
Wydział Przedsiębiorczości i Innowacji
 • Prorektor ds. Innowacji i współpracy, dr Maciej Kawecki, od 1 września 2021
 • Dziekan, dr Agnieszka Nieznańska-Cwynar, od 1 marca 2022
 • Prodziekan ds. Jakości kształcenia, dr Grzegorz Mathea, od 1 września 2021
 • Prodziekan ds. studentów, dr Artur Fiks, od 4 kwietnia 2022
 • Prodziekan ds. Jakości kształcenia, mgr Magdalena Krusiewicz, od 1 marca 2022

Uprawnienia do prowadzenia studiów

Studia pierwszego stopnia:

studia licencjackie

 • Administracja, decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-21950-1/AB/12 z dnia 20.02.2012r.
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne, decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-22933-EK/12 z dnia 19.07.2012r.
 • Ekonomia, decyzja nr DSW.WNN.6022.30.3.2018 z dnia 21.06.2018
 • Finanse i rachunkowość, decyzja nr DSW.WNN.5014.75.2019.MG.4 z dnia 16.07.2019r.
 • Marketing i sprzedaż, decyzja nr DSW-WNN.8014.14.2022.4.SG z dnia 27.04.2022r.
 • Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.6022.66.3.2018.AN z dnia 05.07.2018r.
 • Prawo w biznesie, decyzja nr DSW-WNN.8014.65.2022.5.RL z dnia 2.08.2022r.
 • Psychologia w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.5014.31.2019.3.RL z dnia 05.07.2019r.
 • Turystyka i rekreacja, decyzja nr DSW.WNN.6022.51.3.2018.EK z dnia 21.06.2018r.
 • Zarządzanie, decyzja nr DSW.WNN.5014.34.2019.AM.4 z dnia 28.05.2019r.

studia inżynierskie

 • Informatyka, decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-3394-1/EK/09 z dnia 30.06.2009r.
 • Logistyka, decyzja DSW-2-06-4003-378/08 z dnie 29.10.2008 oraz nr MNiSW-DNS-WUN-6022-17920-1/KŁ/11 z dnia 10.08.2011r.

Studia drugiego stopnia

 • Administracja, decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6012-21950-1/AB/12 z dnia 20.02.2012r.
 • Ekonomia, decyzja nr DSW.WNN.6022.29.3.2018.EK z dnia 21.06.2018r.
 • Finanse i rachunkowość, decyzja nr DSW-WNN.8014.15.2022.KT.5 z dnia 20.05.2022r.
 • Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.6022.67.3.2018.AN z dnia 05.07.2018r.
 • Zarządzanie, decyzja DSW-WNN.8014.86.2021.6.RL z dnia 03.11.2021r.

Jednolite studia magisterskie

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, na podstawie § 39a rozporządzenia w sprawie studiów

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

ul. Łabiszyńska 25, 03-204 Warszawa

tel. 22 256 23 00, e-mail: kancelaria@wsb.warszawa.pl, www.wsb.pl/warszawa

NIP: 113 218 75 91

REGON: 016174673

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych, Rafał Surowy

e-mail: iod@wsb.warszawa.pl

Redakcja BIP

Redaktor, Małgorzata Ryżko

e-mail: malgorzata.ryzko@wsb.warszawa.pl tel. 22 256 23 15

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1330). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, WSB w Warszawie powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Udostępnienie informacji jest bezpłatne. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, WSB będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, WSB może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim wypadku WSB, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie na jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie, ul. Łabiszyszńska 25, 03-204 Warszawa;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@wsb.warszawa.pl;

Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy, oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

warszawa/start.txt · ostatnio zmienione: 2023/01/09 13:25 przez teba_akrakowski