Narzędzia użytkownika


Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu


Konsolidacja Wyższej Szkoły Filologicznej i Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu

W wyniku przeprowadzonego procesu konsolidacji, zakończonego decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 sierpnia 2020 r. (znak DSW.WUN.5011.25.2020.2.PD) w oparciu o art. 37 ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 7 w zw. z art. 44 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), dokonano wpisu w ewidencji uczelni niepublicznych w przedmiocie wykreślenia z dniem 1 października 2020 r. z ewidencji uczelni niepublicznych Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, wpisanej do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem wpisu „234”, w związku z jej włączeniem, z dniem 1 października 2020 r. do Wyższej Szkoły Bankowej z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do ewidencji uczelni niepublicznych pod numerem wpisu „146”. Mając na uwadze powyższe, a także treść art. 44 ust. 4 w/w ustawy wskazuje się, że z dniem 1 października 2020 r., Wyższa Szkoła Bankowa z siedzibą we Wrocławiu wchodzi w prawa i obowiązki Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu.

decyzja_mnisw_dsw.wun.5011.25.2020.2.pd__z_dnia_17_sierpnia_2020_r..pdfMetryczka pliku


Utworzenie Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu (WSF)

WSF powołana aktem notarialnym z dnia 4 marca 2002 r. na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr DSW-3-0145/989/EKo/2001 z dnia 18 października 2001 r. i decyzją tegoż Ministra z dnia 14 marca 2002 r. nr DSW-3-4001-z-459/JG/02 została wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 94.

W roku 2011 – w związku z wprowadzeniem elektronicznego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych – decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniony został numer rejestrowy uczelni; aktualnie WSF wpisana jest do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 234.

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Uczelnia jest jednowydziałowa, w ramach struktury organizacyjnej funkcjonuje Wydział Neofilologii WSF.


Uprawnienia do prowadzenia studiów – Wydział Neofilologii:

  • Filologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-1193-WB-03 z dnia 27 listopada 2003 roku),
  • Filologia, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-2-02-4003-7/07 z dnia 11 maja 2007 roku).

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora – Wydział Neofilologii

  • w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (decyzja nr BCK-I-dr-566/2012 Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 lutego 2013 roku).

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Komunikatu dotyczącego przyporządkowania uprawnień do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 kwietnia 2019 roku, wydanego na podstawie art. 177 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie: językoznawstwo.

wsf/start.txt · ostatnio zmienione: 2020/10/09 12:12 przez wr_mnowak