Narzędzia użytkownika


Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu


WSF została powołana aktem notarialnym z dnia 4 marca 2002 r. na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr DSW-3-0145/989/EKo/2001 z dnia 18 października 2001 r. i decyzją tegoż Ministra z dnia 14 marca 2002 r. nr DSW-3-4001-z-459/JG/02 została wpisana do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 94.

W roku 2011 – w związku z wprowadzeniem elektronicznego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych – decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniony został numer rejestrowy uczelni; aktualnie WSF wpisana jest do ewidencji uczelni niepublicznych prowadzonej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem 234.

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu prowadzi kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Uczelnia jest jednowydziałowa, w ramach struktury organizacyjnej funkcjonuje Wydział Neofilologii WSF.


Uprawnienia do prowadzenia studiów – Wydział Neofilologii:

  • Filologia, studia pierwszego stopnia (decyzja nr DSW-3-4003-1193-WB-03 z dnia 27 listopada 2003 roku),
  • Filologia, studia drugiego stopnia (decyzja nr DSW-2-02-4003-7/07 z dnia 11 maja 2007 roku).

Uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora – Wydział Neofilologii

  • w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo (decyzja nr BCK-I-dr-566/2012 Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów z dnia 25 lutego 2013 roku).

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Komunikatu dotyczącego przyporządkowania uprawnień do nowej klasyfikacji dziedzin i dyscyplin Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 30 kwietnia 2019 roku, wydanego na podstawie art. 177 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669 ze zm.), Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu posiada uprawnienie do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie: językoznawstwo.

wsf/start.txt · ostatnio zmienione: 2019/07/09 16:14 przez wr_mnowak