Narzędzia użytkownika


To jest stara wersja strony!


Informacje o Uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu jest niepubliczną Uczelnią zawodową powstałą z inicjatywy Towarzystwa Edukacji Bankowej na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-125/RO/98 z dnia 4 lipca 1998 roku. Wpisana została do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych w dniu 27 sierpnia 1998 roku pod pozycją nr 7 na mocy decyzji nr DNS-1-0145-200/RO/98. Obecnie Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu jest uczelnią niepubliczną, wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową ,,148”.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu prowadzi kształcenie na Wydziale Finansów i Zarządzania w Toruniu oraz na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy.

Władze Uczelni

 • Rektor, prof. zw. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz, od 2014
 • Kanclerz, mgr Anna Kocikowska, od 2011

Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu

 • Wicekanclerz, dr Jacek Wójcik, od 2014
 • Dziekan, dr Monika Wyrzykowska-Antkiewicz, od 2014
 • Prodziekan, dr Jacek Kuras, od 2014
 • Prodziekan, dr Krzysztof Maślankowski, od 2019

Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy

 • Wicekanclerz, dr hab. Monika Chodorek, od 2018
 • Dziekan, dr Karolina Marchlewska-Patyk, od 2019
 • Prodziekan, dr Katarzyna Kachel, od 2019

Uprawnienia do prowadzenia studiów

Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu

studia pierwszego stopnia

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne, decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-22585-3/IŻ/12 z dnia 2012-08-13
 • Design w biznesie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.12.2015.2.SK z dnia 2015-04-09
 • Finanse i rachunkowość, decyzja nr DSW-3-4003-965/WB/03 z dnia 2003-09-12
 • Informatyka w biznesie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.129.2015.SW.3 z dnia 2015-08-05
 • Inżynieria Zarządzania, decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.112.4.2013.AN z dnia 2013-05-20
 • Logistyka, decyzja nr DSW.WNN.5014.67.2019.AM.3 z dnia 2019-05-28
 • Pedagogika, decyzja nr DSW.ZNU.6022.126.2014.2.IZ z dnia 2014-06-27
 • Prawo w biznesie, decyzja nr DKN.ZNU.6022.65.2013.3.IZ z dnia 2013-05-24
 • Psychologia w biznesie, decyzja nr DKN.ZNU.6022.64.2013.3.IZ z dnia 2013-06-12
 • Turystyka i rekreacja, decyzja nr MNiSW-DSW-WUN-6022-4546-2/PP/09 z dnia 2009-12-16
 • Zarządzanie, decyzja nr DSW-3-4041-538/WB/03 z dnia 2003-09-12

studia drugiego stopnia

 • Finanse i rachunkowość, decyzja nr DSW-3-EKo-4003-9/06 z dnia 2006-04-27
 • Informatyka w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.6022.128.3.2018.AN z dnia 2018-09-28
 • Inżynieria zarządzania, decyzja nr ZNN.6022.63.5.2018.3.IZ z dnia 2018-06-21
 • Kierunek Menedżersko-prawny, decyzja nr DSW.ZNU.6022.127.3.2014.AN z dnia 2014-07-29
 • Logistyka, decyzja nr DSW.WNN.5014.67.2019.AM.3 z dnia 2019-05-28
 • Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.6022.52.2017.4.MG z dnia 2017-07-28
 • Turystyka, decyzja nr DSW.WNN.5014.144.2019.KT.3 z dnia 2019-07-03

Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy

studia pierwszego stopnia

 • Administracja, decyzja nr DSW-3-02-4003-284/08 z dnia 2008-06-17
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne, decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.134.3.2013.AN z dnia 2013-07-15
 • Design w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.5014.84.2019.KT.4 z dnia 2019-07-11
 • Finanse i rachunkowość, decyzja nr DSW-2-01-4001-72-06 z dnia 2007-02-02
 • Informatyka w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.5014.122.2019.KT.4 z dnia 2019-07-11
 • Inżynieria Zarządzania, decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.112.3.2013.AN z dnia 2013-05-20
 • Logistyka, decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-1815-4/PP/09 z dnia 2009-07-13
 • Pedagogika, decyzja nr DSW.ZNU.6022.119.2015.SW.3 z dnia 2015-10-08
 • Prawo w biznesie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.82.2014.SW.2 z dnia 2014-05-29
 • Psychologia w biznesie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.130.2014.2.SK z dnia 2014-06-27
 • Turystyka, decyzja nr DSW.WNN.5014.79.2019.KT.3 z dnia 2019-05-28
 • Zarządzanie, decyzja nr DSW-2-01-4001-72-06 z dnia 2007-02-02

studia drugiego stopnia

 • Finanse i rachunkowość, decyzja nr DSW.WNN.5014.23.2019.3.RL z dnia 2019-05-31
 • Informatyka w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.5014.122.2019.KT.4 z dnia 2019-07-11
 • Inżynieria zarządzania, decyzja nr DSW.WNN.5014.87.2019.4.IZ z dnia 2019-07-24
 • Kierunek Finansowo-prawny, decyzja nr DSW.ZNU.6022.25.2015.EK.4 z dnia 2015-04-22
 • Logistyka, decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.128.2.2013.AN z dnia 2013-05-20
 • Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.5014.198.2019.4.IZ z dnia 2019-07-24
 • Zarządzanie, decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13722-3/KŁ/11 z dnia 2011-06-22

Prowadzenie wspólnie na Wydziale Finansów i Zarządzania WSB w Toruniu oraz Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy

studia pierwszego stopnia

 • Informatyka w biznesie – inżynierska, decyzja nr ZNN.6022.40.5.2016/2017.AN z dnia 2017-02-06

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń

tel. 56 66 09 200, e-mail: rektorat@wsb.torun.pl, www.wsb.torun.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /WSBTor/SkrytkaESP

NIP: 956-19-37-370

REGON: 871092619

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych, Rafał Surowy

e-mail: iod@wsb.torun.pl

Redakcja BIP

Redaktor, Ewelina Murawska

e-mail: ewelina.murawska@wsb.torun.pl

tel. 56 66 09 233

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1330). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, WSB w Toruniu powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Udostępnienie informacji jest bezpłatne. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, WSB będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, WSB może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim wypadku WSB, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń;
 • złożyć osobiście w Biurze Zarządu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń, pok. 260;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rektorat@wsb.torun.pl;

Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy, oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

torun.1568201779.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/09/11 13:36 przez to_emurawska