Narzędzia użytkownika


WERSJA ARCHIWALNA BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ WSB W TORUNIU. OD DNIA 21.12.2022 R. BIP WSB W TORUNIU ZNAJDUJE SIĘ POD ADRESEM: https://bip.torun.merito.pl

Informacje o Uczelni

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu jest niepubliczną Uczelnią zawodową powstałą z inicjatywy Towarzystwa Edukacji Bankowej na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-125/RO/98 z dnia 4 lipca 1998 roku. Wpisana została do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych w dniu 27 sierpnia 1998 roku pod pozycją nr 7 na mocy decyzji nr DNS-1-0145-200/RO/98. Obecnie Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu jest uczelnią niepubliczną, wpisaną do ewidencji uczelni niepublicznych pod liczbą porządkową ,,148”.

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu prowadzi kształcenie na Wydziale Finansów i Zarządzania w Toruniu, na Wydziale Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy oraz na Wydziale Studiów Stosowanych w Łodzi.

Władze Uczelni

 • Rektor, prof. dr hab. Marek Jacek Stankiewicz, od 2014
 • Kanclerz, dr Anna Kocikowska, od 2011

Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu

 • Wicekanclerz, dr Jacek Wójcik, od 2014
 • Dziekan, dr Magdalena Nowak-Paralusz, od 2022
 • Prodziekan, dr Ewa Jankowska, od 2022
 • Prodziekan, dr Łukasz Reszczyński, od 2020
 • Prodziekan, dr Mirosław Zientarski, od 2021

Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy

 • Wicekanclerz, Violetta Bartoszuk, od 2021
 • Dziekan, dr hab. Ilona Walkowska, od 2022
 • Prodziekan, dr Magdalena Kucińska-Głogowska, od 2022
 • Prodziekan, dr Beata Małkowska, od 2021

Wydział Studiów Stosowanych w Łodzi

 • Wicekanclerz, Izabela Lewandowska, od 2021
 • Dziekan, dr Andrzej Marjański, od 2022

Uprawnienia do prowadzenia studiów

Wydział Finansów i Zarządzania w Toruniu

studia pierwszego stopnia

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne, decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-22585-3/IŻ/12 z dnia 2012-08-13
 • Design w biznesie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.12.2015.2.SK z dnia 2015-04-09
 • Finanse i rachunkowość, decyzja nr DSW-3-4003-965/WB/03 z dnia 2003-09-12
 • Informatyka w biznesie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.129.2015.SW.3 z dnia 2015-08-05
 • Inżynieria Zarządzania, decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.112.4.2013.AN z dnia 2013-05-20
 • Logistyka, decyzja nr DSW.WNN.5014.67.2019.AM.3 z dnia 2019-05-28
 • Pedagogika, decyzja nr DSW.ZNU.6022.126.2014.2.IZ z dnia 2014-06-27
 • Pedagogika, decyzja nr DSW-WNN.8014.16.2021.4.SG z dnia 2021-06-01
 • Prawo w biznesie, decyzja nr DKN.ZNU.6022.65.2013.3.IZ z dnia 2013-05-24
 • Psychologia w biznesie, decyzja nr DKN.ZNU.6022.64.2013.3.IZ z dnia 2013-06-12
 • Turystyka i rekreacja, decyzja nr MNiSW-DSW-WUN-6022-4546-2/PP/09 z dnia 2009-12-16
 • Zarządzanie, decyzja nr DSW-3-4041-538/WB/03 z dnia 2003-09-12

studia drugiego stopnia

 • Finanse i rachunkowość, decyzja nr DSW-3-EKo-4003-9/06 z dnia 2006-04-27
 • Informatyka w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.6022.128.3.2018.AN z dnia 2018-09-28
 • Inżynieria zarządzania, decyzja nr ZNN.6022.63.5.2018.3.IZ z dnia 2018-06-21
 • Logistyka, decyzja nr DSW.WNN.5014.67.2019.AM.3 z dnia 2019-05-28
 • Menedżersko-prawny, decyzja nr DSW.ZNU.6022.127.3.2014.AN z dnia 2014-07-29
 • Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.6022.52.2017.4.MG z dnia 2017-07-28
 • Pedagogika, decyzja nr DSW-WNN.8014.85.2021.3.SG z dnia 2021-07-06
 • Turystyka, decyzja nr DSW.WNN.5014.144.2019.KT.3 z dnia 2019-07-03

jednolite studia magisterskie

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, na podstawie § 39a rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 oraz z 2019 r. poz. 787)
 • Psychologia, decyzja nr DSW.WNN.5014.145.2020.3.MU z dnia 2020-06-01

Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy

studia pierwszego stopnia

 • Administracja, decyzja nr DSW-3-02-4003-284/08 z dnia 2008-06-17
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne, decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.134.3.2013.AN z dnia 2013-07-15
 • Design w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.5014.84.2019.KT.4 z dnia 2019-07-11
 • Finanse i rachunkowość, decyzja nr DSW-2-01-4001-72-06 z dnia 2007-02-02
 • Informatyka w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.5014.122.2019.KT.4 z dnia 2019-07-11
 • Inżynieria Zarządzania, decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.112.3.2013.AN z dnia 2013-05-20
 • Logistyka, decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-1815-4/PP/09 z dnia 2009-07-13
 • Pedagogika, decyzja nr DSW.ZNU.6022.119.2015.SW.3 z dnia 2015-10-08
 • Prawo w biznesie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.82.2014.SW.2 z dnia 2014-05-29
 • Psychologia w biznesie, decyzja nr DSW.ZNU.6022.130.2014.2.SK z dnia 2014-06-27
 • Turystyka, decyzja nr DSW.WNN.5014.79.2019.KT.3 z dnia 2019-05-28
 • Zarządzanie, decyzja nr DSW-2-01-4001-72-06 z dnia 2007-02-02

studia drugiego stopnia

 • Finanse i rachunkowość, decyzja nr DSW.WNN.5014.23.2019.3.RL z dnia 2019-05-31
 • Finansowo-prawny, decyzja nr DSW.ZNU.6022.25.2015.EK.4 z dnia 2015-04-22
 • Informatyka w biznesie, decyzja nr DSW.WNN.5014.122.2019.KT.4 z dnia 2019-07-11
 • Inżynieria zarządzania, decyzja nr DSW.WNN.5014.87.2019.4.IZ z dnia 2019-07-24
 • Logistyka, decyzja nr MNiSW-DKN.ZNU.6022.128.2.2013.AN z dnia 2013-05-20
 • Pedagogika, decyzja nr DSW.WNN.5014.198.2019.4.IZ z dnia 2019-07-24
 • Zarządzanie, decyzja nr MNiSW-DNS-WUN-6022-13722-3/KŁ/11 z dnia 2011-06-22

jednolite studia magisterskie

 • Psychologia, decyzja nr DSW.WNN.5014.89.2020.3.MU z dnia 2020-06-01

Wydział Studiów Stosowanych w Łodzi

studia pierwszego stopnia

 • Bezpieczeństwo narodowe, decyzja nr DSW-WNN.8014.69.2021.4.RL z dnia 2022-05-26
 • Design w biznesie, decyzja nr DSW-WNN.8014.219.2021.KT.4 z dnia 2021-10-29
 • Finanse i rachunkowość, decyzja nr DSW-WNN.8014.189.2021.4.MG/MU z dnia 2021-09-10
 • Logistyka, decyzja nr DSW-WNN.8014.18.2021.3.RL z dnia 2022-04-27
 • Zarządzanie, decyzja nr DSW-WNN.8014.222.2021.3.MG z dnia 2021-10-19

jednolite studia magisterskie

 • Psychologia, decyzja nr DSW-WNN.8014.281.2021.4.RL z dnia 2022-04-21

Dane kontaktowe

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń

tel. 56 66 09 200, e-mail: rektorat@wsb.torun.pl, www.wsb.torun.pl

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /WSBTor/SkrytkaESP

NIP: 956-19-37-370

REGON: 871092619

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych, Mateusz Potocki

e-mail: iod@wsb.torun.pl

Redakcja BIP

Redaktor, Ewelina Murawska

e-mail: ewelina.murawska@wsb.torun.pl

tel. 56 66 09 208

Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2018, poz. 1330). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, WSB w Toruniu powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.

Udostępnienie informacji jest bezpłatne. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, WSB będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, WSB może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim wypadku WSB, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu na jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń;
 • złożyć osobiście w Kancelarii Senatu, ul. Młodzieżowa 31A, 87-100 Toruń, pok. 205;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: rektorat@wsb.torun.pl;

Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy, oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Polityka antykorupcyjna

Działając na podstawie § 24 Statutu WSB w Toruniu Senat Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu Uchwałą nr 14/2020 z dnia 11 lutego 2020 roku uchwalił Politykę Antykorupcyjną Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu.

Polityka antykorupcyjnaMetryczka pliku

Egzaminy dyplomowe w czasie pandemii KORONAWIRUSA

W związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w dniu 10 maja 2021 roku wydał nowe zarządzenie w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc Zarządzenie Rektora nr 4/2021.

Zarządzenie Rektora nr 29/2021 - obowiązujące do 30.09.2021 r.Metryczka pliku

Zarządzenie Rektora nr 4/2021 - uchyloneMetryczka pliku

Zarządzenie Rektora nr 51a/2020 - uchyloneMetryczka pliku

Zarządzenie Rektora nr 34/2020 - uchyloneMetryczka pliku

Zarządzenie Rektora nr 42/2020 zmieniające zarządzenie nr 34/2020 - uchyloneMetryczka pliku

Zasady weryfikacji efektów uczenia się w czasie pandemii KORONAWIRUSA

W związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV-2 Rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w dniu 24 czerwca 2020 roku wydał zarządzenie w sprawie zasad weryfikacji efektów uczenia się w okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Zarządzenie Rektora nr 40/2020Metryczka pliku

torun.txt · ostatnio zmienione: 2023/04/20 09:33 przez teba_akrakowski