Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
poznan:zamowienia [2019/10/07 14:56]
po_druminska
poznan:zamowienia [2019/12/20 15:25] (aktualna)
po_druminska
Linia 1: Linia 1:
- ====== Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie ​mebli do budynku CR przy ul. żanej 17 Poznaniu ​II etap.======+==== Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym ​zaprasza do złożenia oferty nawykonanie ​nadzoru prac budowlanych we wszystkich branżach, które mają się odbyć na nieruchomości położonej w Szczecinie ​przy ul. Śniadeckich 3 - zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną. ==== 
 +  
 +Zamówienie będzie prowadzone ​trybie przetargu ograniczonego. 
 + 
 +Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie do Kancelarii Zamawiającego:​ WSB ul. Wojska Polskiego 128, Szczecin (pokój nr 100), **nie później niż do dnia: 10.01.2020. do godz. 15.00.** 
 + 
 +Wykonanie prac obejmuje: nadzór nad inwestycją:​ 
 + 
 +ul. Śniadeckich 3 w Szczecinie ​zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną ​Zakres prac obejmuje roboty budowlano-remontowe,​ instalacyjne i elektryczne we wszystkich branżach. - ul. Śniadeckich 3 w Szczecinie - zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną . Zakres prac obejmuje roboty budowlano-remontowe,​ instalacyjne i elektryczne we wszystkich branżach. 
 + 
 +{{ :​poznan:​wsb_nadzor_budowlany_umowa.doc |}} 
 +{{ :​poznan:​obowiazki_inspektora_nadzoru.docx |}} 
 +{{ :​poznan:​opis_zamowienia_nadzor_z_13.01-3.docx |}} 
 +{{ :​poznan:​zalacznik__sniadeckich_3__0_.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​zalacznik__sniadeckich_3__1_.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​zalacznik__sniadeckich_3__-1_.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​zalacznik__sniadeckich_3__2_.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​zalacznik_sniadeckich_3__3_.pdf |}} 
 + 
 + 
 + 
 +==== Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu architektonicznego dla zadania: Zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji magazynowej na funkcję dydaktyczno-administracyjną dla nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Śniadeckich 3. ====
  
    
 +Zamówienie będzie prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem. ​
 +
 +Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie do Kancelarii Zamawiającego WSB al. Wojska Polskiego 128, w Szczecinie (pokój nr 100), nie później niż do dnia: **11.12. 2019r. do godz. 15.00.**
 +
 +**Wykonanie prac obejmuje:**
 +- wykonanie koncepcji architektonicznej oraz funkcjonalnej pomieszczeń zgodnie z wytycznymi inwestora;
 +- wykonanie projektu budowlanego we wszystkich branżach zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz aktualnymi normami;
 +- uzyskanie pozwolenia na budowę ​
 +- wykonanie projektów wykonawczych
 +- opracowanie przedmiaru robót, kosztorysów inwestorskich oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego dla planowanej Inwestycji ​
 +- pełnienie nadzoru autorskiego do dnia uzyskania przez zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie adaptowanej nieruchomości ​
 +- przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego do opracowanej przez wykonawcę dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań; ​
 +- wsparcie merytoryczne w przygotowaniu dokumentacji do przetargu na wybór wykonawcy prac ogólnobudowlanych , w tym przygotowanie opisu zamówienia,​ udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania dotyczących przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej,​ udział w pracach komisji przetargowej w charakterze eksperta. ​
 +Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowę – do końca maja 2020r. ​
 +Planowany termin realizacji inwestycji – od 1 czerwca 2020r. do sierpnia 2021r. ​
 +Planowany zakres prac inwestycyjnych:​
 +- modernizacja budynku wraz z przystosowaniem pomieszczeń na statutową działalność Inwestora
 +
 +{{ :​poznan:​zal_formularz_oferty_wstepnej.docx |}}
 +{{ :​poznan:​konkurs_nieruchomosc_szczecin.docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_umowa_sniadeckich_3..docx |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_wytyczne_administracja_i_sale.xls |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_zestawienie_powierzchni.ods |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_2_sniadeckich_3__0_.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_2_sniadeckich_3__1_.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_2_sniadeckich_3__-1_.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_2_sniadeckich_3__2_.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_2_sniadeckich_3__3_.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_3_decyzja_warunki_zabudowy.pdf |}}
 +{{ :​poznan:​zalacznik_mapa_decyzja_o_warunkahc_zabudowy.pdf |}}
 +
 +
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +
 +**Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5; 61-895 Poznań, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych
 +pod numerem 47 ogłasza przetarg na Zaprojektowanie i implementację procesu dydaktycznego w postaci kontentów e-learningowych do 10 kursów w formie e-learningowej,​ w języku angielskim, w wymiarze 160h, realizowanych przez osoby dorosłe, do wykorzystania w formule online** ​
 +
 + 
 +
 +{{ :​poznan:​mocat_zapytanie_ofertowe_1.12.2019.docx |}}
 +{{ :​poznan:​mocat_formularz_oferty_1.12.2019.docx |}}
 +{{ :​poznan:​mocat_informacje_o_ogloszeniu_1.12.2019.docx |}}
 +{{ :​poznan:​mocat_oswiadczenia_1.12.2019.docx |}}
 +{{ :​poznan:​mocat_wykaz_uslug_1.12.2019.docx |}}
 +{{ :​poznan:​mocat_wzor_umowy_1.12.2019.docx |}}
 +
 +
 +
 +
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +==== Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Ul. Powstańców Wlkp. 5, 61-895 Poznań zwana dalej Zamawiającym,​ zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektu budowlanego (opracowania Wielobranżowej Koncepcji) wraz z aktualizacją Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania pn. Rewitalizacja obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki w Poznaniu, w tym remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej. ====
 +Zamówienie będzie prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem.
 + 
 +Opis przedmiotu zamówienia:​
 +
 +Przedmiotem zamówienia jest wykonanie n/w czynności dla Zadania pn.: „Rewitalizacja obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki w Poznaniu, w tym remont dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka, w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej”,​ zwanego dalej także Zadanie, Zamierzenie Inwestycyjne lub Inwestycja:
 +
 +a. Opracowanie Wstępnej Koncepcji dla przedmiotowego Zamierzenia Inwestycyjnego,​ zgodnie z wymaganiami sparametryzowanymi w OPZ
 +
 +b. Na podstawie zaopiniowanej koncepcji, o której mowa w pkt. a, opracowanie Koncepcji Wielobranżowej,​ zgodnie z wymaganiami szczegółowymi określonymi w OPZ.
 +
 +c. Aktualizację Programu Funkcjonalno – Użytkowego będącego w posiadaniu Zamawiającego,​ w kontekście postanowień wynikających z zawartości technicznej i formalnej Koncepcji Wielobranżowej oraz pozostałych opracowań będących przedmiotem niniejszego zamówienia.
 +
 +d. Opracowanie kosztorysów inwestorskich,​ harmonogramu rzeczowo-finansowego dla Inwestycji oraz pozostałych opracowań zdefiniowanych w OPZ. 
 +
 +Przedmiot zamówienia opisany wg Wspólnego Słownika Zamówień:
 +
 +CPV 71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne,​ budowlane, inżynieryjne i kontrolne,
 +
 +CPV 71.20.00.00-0 Usługi architektoniczne i podobne,
 +
 +CPV 71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego,​
 +
 +CPV 71.22.10.00-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych,​
 +
 +CPV 71.22.30.00-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych,​
 +
 +CPV 71.24.20.00-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,
 +
 +CPV 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi,​
 +
 +CPV 71.24.80.00-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją,​
 +
 +CPV 71.25.10.00-2 Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków,
 +
 +CPV 71.30.00.00-1 Usługi inżynierskie,​
 +
 +CPV 71.31.50.00-9 Usługi budowlane,
 +
 +CPV 71.31.81.00-1 Usługi inżynieryjne w zakresie oświetlenia sztucznego i naturalnego w obiektach budowlanych,​
 +
 +CPV 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,​
 +
 +CPV 71.32.10.00-4 Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych,​
 +
 +CPV 71.32.60.00-9 Dodatkowe usługi budowlane,
 +
 +CPV 71.32.70.00-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych,
 +
 +CPV 71.33.20.00-4 Geotechniczne usługi inżynieryjne,​
 +
 +CPV 71.35.19.14-3 Usługi archeologiczne,​
 +
 +CPV 71.42.00.00-8 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu.
 +
 +
 +==== Termin składania ofert: 29.11.2019, godz. 15:00 ====
 +Szczegóły zamówienia oraz sposób przeprowadzenia postępowania opisane w SIWZ, OPZ oraz załącznikach. ​
 +
 +
 +{{ :​poznan:​opz.pdf |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-1_mapa_zasadnicza.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-2_notatka_stan_techniczny_r1_r3.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-2a_operat_z_inwentaryzacji_r1.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-2b_operat_z_inwentaryzacji_r3.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-3a_pw_elementy_dokumentacji_projektowej.zip |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-3b_cp_elementy_dokumentacji_projektowej.zip |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-4_pfu_wsb_rev.07.06.2018.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-5_wizualizacja.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-5a_mkz__13.04.2018.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-5b_mkz_28.06.2018.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-6_funkcjonalne_zalozenia_inwestycji.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-7_warunki_zabudowy_nr_487.2019.zip |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-8_kip.pdf |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-9_opinia_geotechniczna.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-10_2017_i_2019_r._opinie_gestorow_sieci.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​opz-11_koncepcja_kampusu.rar |}}
 +
 +{{ :​poznan:​siwz_1.pdf |}}
 +
 +{{ :​poznan:​siwz_zal_3_formularz_oferty_wstępnej.docx |}}
 +
 +{{ :​poznan:​siwz_zal_4_oswiadczenie_o_braku_powiazan.pdf |}}
 +
 +{{ :​poznan:​siwz_zal_5_formularz_oferty_kon-cowej.docx |}}
 +
 +{{ :​poznan:​wzor_umowy.pdf |}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5; 61-895 Poznań, wpisana do ewidencji uczelni niepublicznych
 + pod numerem 47 ogłasza **przetarg na Zaprojektowanie i implementację procesu dydaktycznego w postaci kontentów e-learningowych do 10 kursów w formie e-learningowej,​ w języku angielskim, w wymiarze 160h, realizowanych przez osoby dorosłe, do wykorzystania w formule online**
  
-**Ofertę prosimy dostarczyć do dnia 18 października ​2019 r. do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie do Kancelarii Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu przy ul. Ratajczaka 5/7, pok. 201 z dopiskiem "​Oferta - wykonanie mebli do CR" **+Termin zgłaszania ofert upływa ​18 listopada ​2019 r.
  
-{{ :​poznan:​meble_cr_ii_etap_przetarg.pdf |}}+Szczegółowe informację nt. zapytania ofertowego znajdują się w poniższych załącznikach.
  
-{{ :poznan:zal_nr_3_formularz_ofertowy_czesci.docx |}}+{{ :poznan:mocat_informacje_o_ogloszeniu.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​mocat_zapytanie_ofertowe.pdf |}} 
 +{{ :​poznan:​mocat_wykaz_uslug.docx |}}  
 +{{ :​poznan:​mocat_formularz_oferty.docx |}} 
 +{{ :​poznan:​mocat_oswiadczenia.docx |}} 
 +{{ :​poznan:​mocat_wzor_umowy.docx |}}
poznan/zamowienia.1570453001.txt.gz · ostatnio zmienione: 2019/10/07 14:56 przez po_druminska