Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
Ostatnia wersja Następna rewizja po obu stronach
dsw:start [2020/10/22 12:55]
dsw_molszewska
dsw:start [2020/11/26 09:11]
dsw_molszewska
Linia 118: Linia 118:
 **Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej** ​                   {{ :​dsw:​senat-czlonkowie.pdf |zobacz skład Senatu }} **Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej** ​                   {{ :​dsw:​senat-czlonkowie.pdf |zobacz skład Senatu }}
  
-**Rada Akademicka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej** ​         {{ :​dsw:​ra-czlonkowie.pdf |zobacz skład Rady Akademickiej}}+**Rada Akademicka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej** ​        ​{{ :​dsw:​ra-czlonkowie.pdf |zobacz skład Rady Akademickiej}}
  
    
Linia 134: Linia 134:
    
  
-***Inspektor Ochrony Danych***+**Inspektor Ochrony Danych**
  
 Rafał Surowy Rafał Surowy
Linia 149: Linia 149:
 ---- ----
    
-***Udostępnianie informacji publicznej***+**Udostępnianie informacji publicznej**
  
 Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2018, poz. 1330). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, DSW  powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu,​ postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się. Udostępnienie informacji jest bezpłatne. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, DSW będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, DSW może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim wypadku DSW, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy,​ chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2018, poz. 1330). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, DSW  powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu,​ postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się. Udostępnienie informacji jest bezpłatne. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, DSW będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, DSW może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim wypadku DSW, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy,​ chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
  
 Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać Dolnośląskiej Szkole Wyższej z siedzibą we Wrocławiu na jeden z niżej wymienionych sposobów: Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać Dolnośląskiej Szkole Wyższej z siedzibą we Wrocławiu na jeden z niżej wymienionych sposobów:
- +przesłać pocztą na adres: Redaktor BIP Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław, 
-    ​przesłać pocztą na adres: Redaktor BIP Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław, +złożyć osobiście w siedzibie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław, pok. 306, 
-    złożyć osobiście w siedzibie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław, pok. 306, +przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: malgorzata.olszewska@dsw.edu.pl.
-    przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: malgorzata.olszewska@dsw.edu.pl.+
  
 Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Linia 166: Linia 165:
  
 ---- ----
-Redaktor strony BIP DSW Małgorzata Olszewska +**Redaktor strony BIP DSW** 
 +Małgorzata Olszewska 
 +malgorzata.olszewska@dsw.edu.pl
  
  
  
  
dsw/start.txt · ostatnio zmienione: 2020/12/07 14:04 przez dsw_molszewska