Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Nowa wersja
Poprzednia wersja
Nowa wersja Następna rewizja po obu stronach
dsw:start [2020/05/14 10:10]
teba_pdomejko utworzono
dsw:start [2020/10/22 12:57]
dsw_molszewska
Linia 116: Linia 116:
  
  
-**Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej**+**Senat Dolnośląskiej Szkoły Wyższej** ​                   {{ :​dsw:​senat-czlonkowie.pdf |zobacz skład Senatu }}
  
-**Rada Akademicka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej**+**Rada Akademicka Dolnośląskiej Szkoły Wyższej** ​         {{ :​dsw:​ra-czlonkowie.pdf |zobacz skład Rady Akademickiej}}
  
    
Linia 134: Linia 134:
    
  
-Inspektor Ochrony Danych+**Inspektor Ochrony Danych**
  
 Rafał Surowy Rafał Surowy
Linia 149: Linia 149:
 ---- ----
    
 +**Udostępnianie informacji publicznej**
 +
 +Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Dolnośląskiej Szkoły Wyższej z siedzibą we Wrocławiu jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2018, poz. 1330). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, DSW  powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu,​ postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się. Udostępnienie informacji jest bezpłatne. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, DSW będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, DSW może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim wypadku DSW, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy,​ chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
 +
 +Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać Dolnośląskiej Szkole Wyższej z siedzibą we Wrocławiu na jeden z niżej wymienionych sposobów:
 +przesłać pocztą na adres: Redaktor BIP Dolnośląska Szkoła Wyższa z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław,
 +złożyć osobiście w siedzibie Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław, pok. 306,
 +przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: malgorzata.olszewska@dsw.edu.pl.
 +
 +Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 +
 +
  
-Wniosek o udzielenie informacji publicznej ​ 
  
- {{ :​dsw:​wniosek_o_udostepnienie_danych.docx |pobierz}} 
  
 ---- ----
 Redaktor strony BIP DSW Małgorzata Olszewska Redaktor strony BIP DSW Małgorzata Olszewska
 +malgorzata.olszewska@dsw.edu.pl
  
  
  
  
dsw/start.txt · ostatnio zmienione: 2021/05/06 13:29 przez dsw_bzacharewicz