Narzędzia użytkownika


Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronach Poprzednia wersja
gdansk [2019/03/13 15:16]
gd_mpienicka
gdansk [2019/03/13 15:21] (aktualna)
gd_mpienicka
Linia 75: Linia 75:
 NIP: 583-25-58-844,​ REGON: 191627386 NIP: 583-25-58-844,​ REGON: 191627386
  
-email: kancelaria@wsb.gda.pl,​ tel. 58 522 77 00+e-mail: kancelaria@wsb.gda.pl,​ tel. 58 522 77 00
  
 https://​www.wsb.pl/​gdansk/​ https://​www.wsb.pl/​gdansk/​
Linia 89: Linia 89:
 al. Grunwaldzka 238 A, 80-266 Gdańsk al. Grunwaldzka 238 A, 80-266 Gdańsk
  
-email: mpienicka@wsb.gda.pl,​ tel. 58 522 77 00+e-mail: mpienicka@wsb.gda.pl,​ tel. 58 522 77 00
  
 +
 +----
 +
 +**Ochrona Danych Osobowych**
 +
 +Inspektor Ochrony Danych: Rafał Surowy
 +
 +e-mail: iod@wsb.gda.pl
 +
 +
 +----
 +**Udostępnianie informacji publicznej**
 +
 +Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. 2018, poz. 1330). Udostępnieniu – według trybu poniżej wskazanego – podlegają informacje stanowiące informację publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, WSB w Gdańsku powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Uczelnia, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji Uczelnia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu,​ postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się. Udostępnienie informacji jest bezpłatne. Jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, WSB będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, WSB może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim wypadku WSB, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy,​ chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
 +
 +Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku na jeden z niżej wymienionych sposobów:
 +
 +  * przesłać pocztą na adres: Redaktor BIP Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk
 +  * złożyć osobiście w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, al. Grunwaldzka 238A, 80-266 Gdańsk
 +  * przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: bip@wsb.gda.pl
 +
 +Wniosek powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy,​ oczekiwany zakres informacji objętych wnioskiem, oczekiwany sposób udostępnienia informacji wnioskodawcy. Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji publicznej przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
gdansk.txt · ostatnio zmienione: 2019/03/13 15:21 przez gd_mpienicka